Since the beginning of this year, we have been learning the different principles to discover the blessings. Let’s take a moment to review them:

Sinds het begin van dit jaar, hebben we geleerd over de verschillende principes om de zegeningen te ontdekken.

Principle #1 God WANTS to Bless You!

Principle #2 Suffering and Sorrow help us obtain the maturity to enjoy the blessing!

Principle #3 To be blessed, you must love Him enough to obey Him.

Principle #4 To be blessed, you must meditate on His Word.

Principle #5 We must have a singleness of mind.

Principe #1 God WIL Jou Zegenen

Principe #2 Lijden en Verdriet helpen ons om in volwassenheid van de zegening te kunnen genieten!

Principe #3 Om gezegend te zijn, moet je Hem genoeg liefhebben om Hem te gehoorzamen.

Principe #4 Om gezegend te zijn, moet je mediteren over Zijn Woord.

Principe #5 We moeten een ongeëvenaarde gedachten gang hebben.

Today we will discuss a principle that will block the blessings that God has for us:

Principle #6 We must stop doing what we KNOW is wrong.

Vandaag bespreken we een principe wat de zegeningen die God voor ons heeft blokkeerd:

Principe#6 We moeten stoppen met het doen waarvan we WETEN dat het fout is.

There are so many of us that are plagued with the issue of doing what we KNOW is wrong, but find that we are UNABLE to fight the temptation.

Er zijn zovelen van ons die geplaagd worden met het probleem van doen waarvan we WETEN dat iets fout is, maar we ontdekken dat we NIET IN STAAT zijn om te vechten tegen de verleiding.

Even the apostle Paul found that he was unable to do what he wanted to do but did what he did NOT want to do. So much so (was his grief) that he cried out in Romans 7:24 “Wretched man that I am! Who will set me free from the body of this death?”

Zelf de apostel Paulus ervaarde dat hij niet in staat was te doen wat hij wilde doen maar deed wat hij NIET wilde doen. Zo erg zelf (was zijn spijt) dat hij het uitschreeuwde in Romeinen 7:24 “ Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”

Last week I felt led to visit a dear friend from our church who has a restored marriage. She wanted to share with me something important, and though I never have time for personal relationships, I heard myself telling her that maybe we could get together.

Vorige week voelde ik mij geleid om een goede vriendin uit de kerk te bezoeken wie een hersteld huwelijk heeft. Ze wilde iets belangrijks met mij delen, en ook al heb ik nooit tijd voor persoonlijke relaties, ik hoorde mijzelf toch zeggen dat we misschien bij elkaar konden komen.

Planning to make it a short visit, the Lord kept me there a long time— spending a few hours with her because the car that I was driving lost the power steering. Even though we both agreed that the Lord would heal it and give us wisdom/knowledge to what was wrong, it wasn’t until her husband came home from work that we discovered (or should I say the Lord “revealed”) the cause so I could leave and get it fixed. The Lord made that divine appointment for me, and He used the car issues to keep it for the length of time that He wanted me there.

Van plan een kort bezoek te doen, heeft de Heer mij daar een lange tijd gehouden—een paar uur met haar gespendeerd te hebben omdat de auto welke ik reed de stuurbekrachtiging was verloren. Ook al waren we het samen eens dat de Heer het zou helen en ons wijsheid/kennis zou geven wat fout was, was het pas toen haar echtgenoot thuis kwam dat wij erachter kwamen (of moet ik zeggen dat de Heer het “openbaarde”) wat de oorzaak was zodat ik kon gaan en het laten repareren. De Heer maakte die Goddelijke afspraak voor mij, en Hij gebruikte de auto problemen om mij daar te houden voor de hoeveelheid tijd dat Hij mij daar wilde hebben.

When I first arrived, and she had me alone, she, too, like Paul, cried to me that something was terribly wrong! She was not the “gentle and quiet spirit” that allowed God to restore her and her marriage. Instead, she did all that she hated; her “old self” seemed to be back!!

Toen ik voor het eerst aankwam, en zij mij alleen had, zij, ook, zoals Paulus, uithuilde bij mij dat er iets ernstig fout was! Zij was niet de “vriendelijke en stille geest” dat goed toestond om haar huwelijk te herstellen. In plaats daarvan, deed ze alles wat ze haatte; haar “oude ik” was blijkbaar weer terug!!

When I had a moment alone, I asked the Lord for the wisdom He wanted me to give her. Surprisingly, the moment I came back into the room, even before I had a chance to say anything, she blurted out, “I wanted to talk to you about fasting.” Well, that was the word from the Lord. Fasting.

Toen ik een moment alleen had, vroeg ik de Heer voor de wijsheid die Hij mij wilde geven voor haar. Verrassing wekkend genoeg, het moment dat ik terug in de kamer kwam, zelf voordat ik de kans had iets te zeggen, floepte zij eruit, “ik wilde met jou praten over vasten.” Nou, dat was het woord van de Heer. Vasten.

There is nothing more powerful to the pulling down of strongholds, getting breakthroughs and KILLING the flesh than fasting! This is not the only solution, but it is a big part of it and often where He starts.

Er is niets zo krachtig als het neerhalen van bolwerken, doorbraken krijgen en het vlees DODEN als vasten! Dit is niet de enige oplossing, maar het is een groot onderdeel ervan en vaak waar Hij start.

First, I told her, as I am telling you, that the Lord wants to show ALL of us that “apart from Him we can do NOTHING!” John 15:5 The Lord likes to show us that He wants us to rely on Him and never attempt anything without Him.

Ten eerste, zei ik haar, zoals ik jou vertel, dat de Heer ons ALLEN wilt laten zien dat “zonder Hem kunt gij NIETS doen!” Joh. 15:5 De Heer laat ons graag zien dat Hij wilt dat wij op Hem vertrouwen en niets ondernemen zonder Hem.

The apostle Paul went on to say (when he cried out when he did what he didn’t want to do but still did) that the solution was to understand the difference between the spirit and the flesh. To fully understand, I hope you will take the time to read through these two verses, which I’ve added the parallels to Galatians 5:17 and Romans 8:5.

De apostel Paulus ging door met zeggen (wanneer hij het uitschreeuwde wanneer hij deed wat hij niet wilde doen maar toch deed) dat de oplossing was naar het begrijpen van het verschil tussen het geestelijke en het vleselijke. Om het volledig te begrijpen, hoop ik dat je de tijd neemt om de volgende twee verzen te lezen, welke ik toegevoegd hebben parallel aan Galaten 5:17 en Romeinen 8:5.

The bottom line is none of us can change ourselves. It is only as God works “in us” that we are transformed. In addition to letting God work in us, we work with Him by KILLING the flesh through fasting. Fasting is one way that a believer who wants to grow in God can kill the flesh and increase in the things of the spirit.

De conclusie is dat niemand onszelf kan veranderen. Het is alleen als God werkt ‘in ons” dat wij transformeren. Naast God in ons laten werken, werken wij met Hem door middel van het DODEN van het vleselijke door via vasten. Vasten is een manier hoe een gelovige die wilt groeien in God het vlees kan doden en toe kan nemen in de dingen van de geest.

Almost a year ago, as I was seeking the Lord for the “weight gain” that I was experiencing, He reminded me (ever so gently) that I was not fasting regularly. I repented to Him, then to my husband and later to Michelle (in Alabama), who at the time, was our Restoration Fellowship President. It was true that I had failed to fast regularly as we encourage all of you to do. And once you get away from it, it is so easy to let it slide, sometimes for quite a while, as was my case.

Bijna een jaar geleden, toen ik de Heer aan het zoeken was om “aan te komen” was ik aan het ervaren, Hij herinnerde mij (zoals altijd vriendelijk) dat ik niet regelmatig vastte. Ik bekeerde aan Hem, daarna naar mijn echtgenoot en later aan Michelle (in Alabama), wie toen, onze Herstel Bijeenkomst President was. Het was waar dat ik had gefaald om regelmatig te vasten wat we jullie allemaal aanmoedigen te doen. En als je er eenmaal van weg gaat, is het heel makkelijk om het te laten glippen, soms zelfs voor een vrij lange tijd, zoals bij mij het geval was.

The fasting not only began my weight loss (this is another subject I may feel led to share with you at a later date), but it began my spiritual increase. When we starve or fail to feed the flesh, then it begins to lose strength. And at the same time, our spirit gains the strength.

Met het vasten begon niet alleen het gewicht verlies (dit is een ander onderwerp waar ik mij wellicht geleid tot voel om later met jullie te delen), maar de toenamen van de geest begon toen. Wanneer we verhongeren of falen om het vlees te voeden, dat begint het zijn kracht te verliezen. En tegelijkertijd, krijgt onze geest kracht.

As I encouraged my friend, she confided that she had “tried” to fast, but was unable to continue because of a tremendous headache she experienced when she attempted a three day fast. But before I could comment, she told me that she was on her second week of a diet that eliminated sugar from her diet (as her husband had encouraged her to do) and how God was blessing her efforts as a result of her submission to her husband.

Zoals ik mijn vriendin bemoedigde, vertrouwde zij mij toe dat zij “geprobeerd” had te vasten, maar was niet in staat door te zetten wegens een ernstige hoofdpijn die zij ervaarde wanneer zij een drie daagse periode probeerde te vastten. Maar voordat ik kon reageren, vertelde ze mij dat zij dat zij tijdens haar tweede week van haar dieet alle suiker uit haar dieet had gehaald (zoals haar echtgenoot haar had aanbevolen te doen) en hoe God haar moeite zegende als resultaat van haar onderdanigheid aan haar echtgenoot.

The headaches were due to, as she said, her “sugar addiction” or the stronghold. In the beginning of her diet she had the headaches again, but now they were gone. Therefore, she would be ready to do a couple of “day” fasts, a couple days a week, on a regular basis as I encouraged her to do.

De hoofdpijnen waren, zoals zij zei, haar “suiker verslaving” of een bolwerk. In het begin van haar dieet had ze de hoofdpijnen weer, maar nu waren ze weg. Daarom, zou ze klaar zijn om een paar “dagen” te vasten, een paar dagen per week, met een regelmatige basis zoals ik haar bemoedigde te doen.

In addition to the fasting, I showed her in her Bible the verse in Isaiah 58:6 that begins, “Is this not the fast that I choose…” I shared with her that recently the Lord had led me to “choose” which bonds of wickedness I wanted to be loosened, which bands of the yoke that I wanted Him to undo, what oppression I wanted to be free from. This fast that I chose needed to break every [enslaving] yoke that had a hold of me!

Naast het vasten, wees ik haar in de Bijbel in Jesaja 58:6 dat begint met, “is dit niet het vasten dat Ik verkies…..”  Ik deelde met haar dat onlangs de Heer mij had geleid om te “kiezen” welke verbonden van slechtheid ik wilde losmaken, welke banden van de juk die ik wilde dat Hij ongedaan maakte, welke onderdrukking ik van wilde bevrijd worden. Dit vasten dat ik koos was nodig om elke juk [dat mij slaaf maakte] wat grip op mij had te verbreken!

I confided in my friend that my “choices” for my fasts were fear, intimidation, condemnation, guilt, and shame—which (at the time) were running my life, and playing on my emotions. Without knowing it, she blurted out that her problem was “needing control” and an “obsession with perfection.”

Ik vertrouwde mij vriendin toe dat mijn “keuzes” voor mij vasten angst, intimidatie, veroordeling, schuld, en schaamte waren—welke (op dat moment) in mijn leven waren, en solde met mijn emoties. Zonder het te weten floepte zij eruit dat haar probleem “controle drang” en “een obsessie voor perfectie” waren.

All of our Restoration Fellowship members should SG about fasting at least two days a week and should commit to doing it forever, even unto, and especially after, your restoration. Seek God for wisdom to know what you should “choose” to break during your fast.

Al onze Herstel Bijeenkomst leden zouden GMZ betreffende minstens twee dagen per week vastten en zouden zich moeten inzetten dit voor altijd te doen, zelfs tot, en zeker na, je herstel. Zoek God voor wijsheid om te weten wat je zou moeten “kiezen” om je vastten te onderbreken.

However, keep in mind that even when you’re fasting if when you are tempted, and you simply “give in” to the temptation, then you are doing the very opposite of starving to KILL the flesh; you, instead, are FEEDING your flesh.

Echter, onthoud dat ook al ben je aan het vasten als je verleid raakt, om simpelweg “toe te geven” aan de verleiding, dan doe je het tegenovergesteld van verhongeren om het vlees te DODEN; jij, in plaats daarvan, bent het vlees aan het VOEDEN.

Feeding your flesh will greatly decrease you spiritually. It results in more and more temptations overcoming you until you are in a backslidden state. Each time you “give in” to a temptation the flesh is strengthened, because you “fed it.” Then, when another temptation comes at you, your spiritual strength is often too weak and you fall into the temptation again and again, which results in a weaker spirit and even stronger flesh.

Je vlees voeden zal je geest ernstig verminderen. Het zorgt ervoor dat je makkelijker toegeeft aan de verleidingen totdat je terug bent gevallen. Elke keer dat je “toegeeft” aan een verleiding versterkt het je vlees, omdat je “het voed”. Wanneer er dan een andere verleiding op je pad komt is je geestelijk kracht vaak te zwak waardoor je keer op keer toegeeft aan de verleiding, welke weer zorgt voor een zwakkere geest en zelfs een sterker vlees.

So to really KILL the flesh you need to FAST until you are physically weak but strong spiritually! AND when you’re physically weak you will find it’s much easier to refuse to “give in” to the temptation. I heard Joyce Meyer say that she had such tremendous trouble with her mouth that she finally resorted to “stuffing a towel in her mouth and running down the hall so that she didn’t say something she shouldn’t to Dave!”

Dus om echt het vlees te DODEN moet je VASTEN tot je fysiek zwak bent maar geestelijk sterk! EN wanneer je fysiek zwak bent dan zal je merken dat het veel makkelijker is om niet “toe te geven” aan de verleiding. Ik heb Joyce Meyer horen zeggen dat ze dusdanig veel moeite had met haar mond dat ze uiteindelijk toevlucht zocht naar “een handdoek in haar mond stoppen en door de hal weg rennen zodat ze niet iets zei wat ze niet moest zeggen tegen Dave!”

So, back in 2004 when I first wrote this series, I made a list of a few things that I saw too many of our members doing, which were not only inhibiting their restoration but were also feeding their flesh, so that there were missing His blessings:

Dus, toen ik in 2004 deze serie voor het eerst schreef, heb ik een lijst gemaakt van een paar dingen die ik zag wat veel van onze leden deden, welke niet alleen hun eigen herstel belemmerde maar ook hun vlees voeden, waardoor ze Zijn zegeningen mistten:

  1. Even though many of you have stopped arguing with your spouse, you continue arguing with others. Instead, remember that we are asked to live harmoniously and be agreeable.
  2. Stop asking questions.If you still ask your spouse, your ePartner, our ministry or anyone else you can think of to help you find the answers, then you have not given God the job of giving you wisdom, nor allowing the Lord to lead you. If you turn to Him, He will continually guide you once you’ve stop “leaning” to your own understanding, and acknowledge that only HE knows the path you should take along your Restoration Journey.
  3. Stop asking for things.The only One who can meet ALL your needs is God. He provided His Son to be with you. Trust me, you will never be satisfied with love or companionship that originates in a human being. And you will never enjoy the possessions you have be blessed with if they are not given directly to you from the Lord (because you asked Him). He wants ongoing moment-by-moment fellowship with you, because He loves you and promises to bless you with everything you need— if you make Him first in your life and first in your heart. Make a commitment to do it today.
  4. Too many of you have still never let go. I know it, your friends know it, and your spouse knows it too. Unfortunately, you still don’t know it and continue to deny it. If you still eat, sleep, think, and talk about your spouse (what he or she is doing, feeling, etc., etc.) you have simply NOT let them go. We see it in every form you fill out. Even if you have told your spouse they are free, you will never be free until you let go. Trust me and everyone who has ever experienced a restored marriage—there is such freedom in allowing the Lord to be ALL you need! It will give you the freedom from fear, intimidation, dread and from the bondage of slavery of needing your spouse home. And, this is the freedom that God needs in order to work in and complete your restoration.

 

  1. Ook al zijn veel van jullie gestopt met te twisten met je partner, jullie blijven twisten met anderen. In plaats daarvan, onthoud dat we gevraagd zijn om te leven in harmonie en om in overeenstemming te zijn.
  2. Stop met vragen stellen. Als je nog steeds vragen stelt aan je partner, ePartner, onze bediening of aan iemand anders wie je ook maar kan bedenken om te helpen antwoorden te vinden, dan heb je God niet de taak gegeven om jou wijsheid te geven, noch Hem toegestaan om jou te leiden. Als je je tot Hem keert, zal hij je continue begeleiden wanneer je bent gestopt om te “steunen” op je eigen inzicht, en erkent dat alleen HIJ weet welke pad je moet nemen tijdens jouw Herstel Reis.
  3. Stop met het vragen naar dingen. De enige die ALLES wat je nodig hebt kan geven is God. Hij heeft voorzien dat Zijn Zoon met jou is. Vertrouw mij, je zal nooit verzadigd worden met liefde of gemeenschap dat zijn oorsprong heeft in een mens. En je zal nooit genieten van je bezittingen waarmee je bent gezegend als ze niet direct zijn gegeven aan jou van de Heer (omdat je het Hem hebt gevraagd). Hij wil een blijvende moment naar moment gemeenschap met jou, omdat Hij van je houdt en belooft heeft je te zegenen met alles wat je nodig hebt—als je Hem de eerste maakt in jou leven en eerste in je hart. Maak een belofte om het vandaag te doen.
  4. Teveel van jullie hebben nog steeds niet los gelaten. Ik weet het, je vrienden weten het, en je partner weet het ook. Jammer genoeg, weet jij het alleen nog niet en blijf je het ontkennen. Als je nog steeds eet, slaapt, denkt, en praat over je partner (wat hij of zij aan het doen is, voelt, etc., etc.) dan heb je hen simpelweg nog NIET laten gaan. We zien het in elk formulier dat je invult. Ook al heb je je partner vertelt dat ze vrij zijn, je zal nooit vrij zijn totdat je los laat. Vertrouw mij en iedereen die ooit een hersteld huwelijk heeft ervaren—er is veel vrijheid in het toegeven dat de Heer ALLES is wat je nodig hebt! Het geeft je de vrijheid van angst, intimidatie, vrees en de slavernij van je partner thuis te willen hebben. En, dit is de vrijheid dat God nodig heeft om te werken aan en het beëindigen van jou herstel.

Make a new commitment this week to seek the Lord more fully, while fasting. And make sure you let go and give your spouse to Him. If you don’t know how to do it, simply ask the Lord to do it. Become totally and fully dependent on Him for everything. And, if you have failed in your desire to fast, make a new start of it this week by beginning to SG for wisdom for what’s prevented it in the past. If you continue to fail, or you have trouble because of headaches or your health, talk to the Lord about it. Let Him make the way straighter and easier to lead you to gain victory over your flesh so you begin being led by the Spirit.  Now it’s time to…

Maak deze week een nieuwe belofte om de Heer meer te zoeken, tijdens het vasten. En wees er zeker van dat je los laat en je partner geeft aan Hem. Als je niet weet hoe je dat moet doen, vraag het dan simpelweg aan de Heer om het te doen. Wordt compleet en volledig afhankelijk van Hem voor alles. En, als je gefaald hebt in je verlangen om te vasten, maak er dan deze week een nieuwe start mee door te beginnen te ZNG voor wijsheid voor wat het in het verleden heeft voorkomen. Als je blijft falen, of je hebt problemen vanwege hoofdpijn of je gezondheid, praat dan met de Heer erover. Laat Hem de weg recht en makkelijk maken om jou alsnog naar de overwinning te leiden over je vlees waardoor je word geleid door de Geest. Nu is het tijd om te………..

LOG