This week I’m excited to share Principle #5 We must have a singleness of mind.

Deze week deel ik met blijdschap Principe #5 We moeten een ongeëvenaarde gedachten gang hebben.

If there is one thing in your life that will block or inhibit the blessings from flowing into your life it is being double-minded, which leads to doubt, which is the opposite of faith.

Als er een ding in je leven is wat je zegeningen zal blokkeren of belemmeren om je leven binnen te stromen is dat een dubbele gedachten gang te hebben, wat leid tot twijfel, wat het tegenover gesteld is van geloof.

Hebrews 11:6—“…without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him.”

Hebreeën 11:6—“…..maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

Since this entire series is how to be blessed in 2016, and we know that our Rewarder is God, then to please Him and put ourselves in the position to be blessed means that we never doubt or question His desire to bless us—which means we have a singleness of mind.

Omdat de hele serie gaat over hoe te worden gezegend in 2016, en we weten dat onze Beloner God is, om Hem dan te behangen en ons zelf in een positie te brengen om gezegend te worden betekent dat we nooit twijfelen of vragen naar Zijn verlangen om ons te zegenen—wat betekent dat wij een ongeëvenaarde gedachten gang hebben.

Take a look at this very powerful and insightful principle and promise:

"Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials,

Knowing that the testing of your faith produces endurance.

And let endurance have its perfect result,

that you may be perfect and complete,

lacking in nothing.

But if any of you lacks wisdom,

let him ask of God,

who gives to all men generously and without reproach,

and it will be given to him.

But let him ask in faith without any doubting,

for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind.

For let not that man expect that he will receive anything from the Lord,

being a double-minded man, unstable in all his ways."

—James 1:2-8.

Kijk naar deze krachtige en inzichtelijke principe en belofte:

“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,

want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Maar die volharding moet volkomen doorwerken,

zodat gij volkomen en onberispelijk zijt

en in niets te kort schiet.

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet,

dan bidde hij God daarom,

die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt;

en zij zal hem gegeven worden.

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende,

want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen,

innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

—Jakobus 1:2-8

Double-mindedness is something very few people consider to be wrong, but those who know and study the Scriptures understand that you: can be doing a lot of good things, yet as the verse above tells us— IF we are double-minded we should NOT expect to receive ANYTHING from the Lord. It is just like another one of my absolute FAVORITE chapters in the Bible, where it also says:

Dubbele gedachten gang is iets wat veel mensen als fout zien, maar zij die de Bijbelteksten kennen en bestuderen begrijpen dat je veel goede dingen kan doen, echter zoals de vers hierboven ons verteld—ALS we een dubbele gedachten gang hebben moeten we NIET verwachten om IETS te ontvangen van de Heer. Het is net als een ander van mijn absolute FAVORIETE hoofdstukken in de Bijbel, waar het ook zegt:

"I hate those who are double-minded, but I love Thy law." Psalm 119:113.

“Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief.” Psalm 119:113.

Double-mindedness: What is the root of this evil that will result in our not receiving blessings from God?

Dubbele gedachten gang: Wat de wortel is van het kwaad en als resultaat heeft in het niet verkrijgen van zegeningen van God?

When I wrote this series in 2004, I said that there was one question that people ask me more often than any other question, and it still seems to "get under my skin" no matter how often I am asked. The question, that was so often posed, read something like this, "I read all the testimonies in your book and on your website, but none are exactly like mine..." Then they proceeded to tell me about their situation so that I will tell them whether I think their marriage will be restored.

Toen ik deze serie in 2004 schreef, zei ik dat er één vraag was die mensen mij vaker stelde dan welke vraag dan ook, en nog steeds lijkt het mij te “raken” ongeacht hoe vaak men het mij vraagt. De vraag, die zo vaak werd gesteld, klinkt ongeveer als dit, “ik lees al de getuigenissen in je boek en op je website, maar geen een is precies als de mijne…..” Vervolgens vertellen ze mij over hun situatie zodat ik ze zal vertellen of hun huwelijk hersteld zal worden of niet.

To be perfectly honest, my first reaction is anger. I inevitably repent of my anger before responding, but maybe (just maybe) my anger could be a Godly anger? Maybe it is the spirit of God in me who is angered by those who claim to be Christian yet exhibit "little faith."

Om heel eerlijk te zijn, mijn eerste reactie is woede. Onvermijdelijk schud ik de woede van mij af voordat ik reageer, maar misschien (heel misschien) kan mijn woede een Goddelijke woede zijn? Misschien is het de geest van God in mij die boos is door zij die beweren Christen te zijn maar die “weinig geloof” laten zien.

In my defense, let's remember that it says in Ps. 119:113 "I hate those who are double-minded, but I love Thy law." What I felt like writing back to them was "Hey, you have ALL these testimonies of ‘seemingly’ hopeless marriages, you have MY testimony that I have been willing to share and make public to everyone around the world, and if that were not enough, you want ME to assure you?"

In mijn verdediging, laten we onthouden wat er staat in Ps. 119:113 “Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief.” Ik voelde dat wat ik terug wilde schrijven aan hun was “Hoi, je hebt AL deze getuigenissen van ‘ogenschijnlijk’ hopeloze huwelijken, je hebt MIJN getuigenis wat ik gewillig hebt gedeeld en publiekelijk hebt gemaakt voor iedereen rond om de wereld, en als dat nog niet genoeg is, wil je dat IK je gerust stel?”

When God called me to travel this journey I couldn’t help but think back to that fact that I had never even HEARD of a marriage restored (when a man left his wife for another woman)—not even ONE! Think about it, when I was asked to begin my Restoration Journey I had NO marriage ministry (that I was aware of) who would help encourage people like me: no books to wear out, no newsletters coming into my inbox, no blog to read (I didn’t have internet until 10 years after that ;), nor did I have videos to put me to sleep at night with reassuring words (as Chelle in Alabama told me literally restored her marriage).

Toen God mij riep deze reis te maken kon ik het niet helpen om terug te denken aan het feit dat ik nog nooit had GEHOORD van een hersteld huwelijk (wanneer een man zijn vrouw verlaat voor een andere vrouw)—niet eens EEN! Denk er is eens over na, toen ik ben gevraagd om te beginnen met mijn Herstel Reis had ik GEEN huwelijks bediening (voor zover ik wist) wie mensen zoals mij konden bemoedigen: geen boeken om te verslijten, geen nieuwsbrieven in mijn inbox, geen blogs om te lezen (ik had tot tien jaar daarna geen internet ;), nog had ik videos om mij te helpen in slaap te vallen met gemoedrustende woorden (zoals Chelle in Alabama mij vertelde dat letterlijk haar huwelijk herstelde).

Yet, with ALL of these "signs" for too many women, it is still not enough and, I have to admit, it angered me. I know that Jesus was angry, or a bit frustrated, with His disciples when time after time they doubted. Remember when they were concerned with the things of this world: food, clothing, etc., and Jesus told them in Matthew 6:30... will God "not MUCH MORE do so for you, O men of little faith?"

Toch, met AL deze “signalen” voor te veel vrouwen, het is nog steeds niet voldoende en, moet ik toegeven, het maakte mij boos. Ik weet dat Jezus boos was, of een beetje gefrustreerd, van zijn discipelen wanneer zij keer op keer twijfelde. Herinner je je wanneer zij zich zorgen maakte over de aardse dingen: eten, kleding, etc., en Jezus vertelde hen in Mattheüs 6:30…..zal Hij u “niet VEEL MEER kleden, kleingelovigen?”

And then again when Jesus bade Peter to get out of the boat and walk on water in Matthew 14:31 it says when Peter began to sink, " And immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him, and said to him, ‘O you of little faith, why did you doubt?'"

En weer toen Jezus Petrus sommeerde om uit de boot te stappen en op het water te lopen Mattheus 14:31 staat er wanneer Petrus begon te zinken, “En  meteen stak Jezus zijn hand uit en hield hem vast en zei hem, “O jij kleingelovigen, waarom twijfelde je?”

In Matthew 16:4 Jesus said it is, "An evil and adulterous generation who seeks after a sign..." Then goes onto to say in verse 8 "You men of little faith...."

In Mattheus 16:4 zei Jezus het is, “Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken…” en vervolgens word er in vers 8 gezegd “gij mannen van kleingelovigenheid….”

What can we learn from these verses? That "without faith it is impossible to please God" and those who doubt will be tossed "to and fro" like someone who is standing on the shores of the ocean.

Wat kunnen we leren van deze verzen? Dat “zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen en degene die twijfelen zullen “heen en weer” geslingerd worden zoals iemand die staat in de deining van de oceaan.

If you are often plagued with doubt, I will tell you as I have told so many others, "Either get back up on the sand or make a decision to get in water deep enough so you will need God to hold you up!" In other words, either turn and walk away from restoration or make a decision to get in water deep enough, by throwing yourself RADICALLY into the arms of the LORD and hold on to His principles, which will keep you afloat!

Als je vaak word gekweld door twijfels, zal ik je vertellen zoals ik ook veel anderen hebt verteld, “Of je gaat weer op het zand staan of je maakt een besluit om diep in het water te gaan staan waar je God nodig hebt om overeind te blijven staan!” In andere woorden,  of je loopt weg van herstel of je besluit om diep genoeg het water in te gaan, door middel van jezelf RADICAAL in de armen van de HEER te gooien en vast te houden aan Zijn principes, wat jou zal helpen om je hoofd boven het water te houden!

Double-mindedness can have other root causes. One is listening to those who tell you things that are "contrary" to restoration. How often do I read the confessions of those who write that they are "giving up," which inevitably stemmed from listening to something they should NOT have listened to or read! (This principle is in Chapter 1 of the RYM as most of you know.)

Dubbele gedachten gangen kunnen ook andere oorzaken hebben. Een daarvan is luisteren naar andere die jou het “tegenovergestelde” dingen vertellen voor herstel. Hoe vaak ik niet de bekentenissen lees van zij die schrijven over “opgeven,” wat ongetwijfeld voortkwam van het luisteren naar iets waar ze NIET naar hadden moeten luisteren of lezen! (Dit principe is in Hoofdstuk 1 van de HJH zoals velen van jullie weten.)

In addition, I have also noticed double-mindedness in those who are receiving help for their marriage from their pastor, from a counselor and also from other marriage ministries. Knowing and believing this very important principle about double-mindedness (with the very disastrous consequence of our "receiving nothing from God"), was why He led us to expound on these topics years later in our current lessons.

Toevoegend, is de dubbele gedachten gang mij ook opgevallen bij hen die hulp ontvangen voor hun huwelijk bij hun pastoor, van een begeleider en ook van andere huwelijks bedieningen. Dit belangrijke principe over dubbele gedachten gangen kennende en wetende (met de verwoestende consequentie van ons “niets ontvangen van God”), was waarom Hij ons leidde om onszelf uiteen te zetten in deze onderwerpen jaren later in onze huidige lessen.

I challenge all of you who are currently receiving help from one of these other sources, which I have mentioned above, to seek God and ask Him where you are currently planted.

Ik daag jullie allemaal uit die op dit moment hulp krijgen van deze andere bronnen, welke ik hierboven heb genoemd, om God te zoeken en Hem te vragen waar je op dit moment bent geplant.

We know from the first lessons on "being blessed in 2019" that we are to be firmly planted by streams of water. If we are not PLANTED (but hop from one source of water to the other), we will easily become double-minded.

We weten van de eerste lessen over “gezegend zijn in 2019” dat we stevig geplant moeten zijn aan stomend water. Als we niet zijn GEPLANT (maar van de ene waterbron naar de andere springen), zullen we snel dubbele gedachten gangen krijgen.

Yet, maybe even before you plant yourself here, you need to make sure that you have "heard from God that He wants to restore YOUR marriage."

Echter, misschien voordat je jezelf hier plant, moet je zeker weten dat je hebt “gehoord van God dat Hij JOUW huwelijk wilt herstellen.”

I must confess that this principle, which is so very important, has not been highlighted enough in our resources. It may only be those who are in a second or subsequent marriage who are really seeking God to see if it IS His desire to restore their marriage. These individuals often stop to seek God, to see if it IS His desire or will after they have read the chapter of the RYM book that deals with divorce and remarriage (from Course 1). Maybe, due to this being neglected, up until now, these are who have had the advantage (because they were encouraged to seek out God's will) over those who are in a first marriage for both spouses.

Ik moet toegeven dat dit principe, dat o zo belangrijk is, niet genoeg is benadrukt in onze bronnen. Het zou kunnen zijn dat het alleen mensen zijn in een tweede of opvolgend huwelijk die echt God zoeken om te zien of het Zijn wens IS om hun huwelijk te herstellen. Deze individuen stoppen vaak met het zoeken naar God, om te zien of het Zijn verlangen en wens IS nadat ze het hoofdstuk van het HJH-boek dat gaat over echtscheiding en hertrouwen gelezen (van Cursus 1). Misschien, omdat dit is nagelaten, tot nu toe, zij het voordeel hebben gehad (omdat ze bemoedigd werden om Gods wil te zoeken) in verhouding tot zij die beiden voor het eerst getrouwd waren.

I know now, that had I not KNOWN in my heart that God wanted to restore my marriage, I would not, could not, have made it through the last battles that needed to be won along my Restoration Journey. I believe that I would have given up had I believed that I was fighting the battle and not God.

Ik weet nu, dat als ik het niet in mijn hart GEWETEN had dat God mijn huwelijk wilde herstellen, had ik het niet gewild, had ik het niet gekund, om mijn laatste veldslagen te doorstaan die tijdens mijn Herstel moesten worden gewonnen. Ik geloof dat ik het zou hebben opgegeven als ik had geloofd dat ik de strijd zelf aan het vechten was en niet God.

However, when I FIRST went into this marriage restoration battle, I did NOT have that assurance. It wasn't until I learned more about who God was, learned the heart of Jesus, and hid enough of God's Word in my heart, that I really knew. Then that belief in God's ability and desire to restore MY marriage was solidified when I saw my friend Sue's marriage restored, just a few weeks prior to my divorce date. Undoubtedly, I know that I sought God all along my Restoration Journey and knew that this restoration, MY restoration, was HIS plan for my life.

Echter, toen ik voor het EERST in dit herstel huwelijk gevecht ging, had ik niet die zekerheid. Het was pas nadat ik had geleerd wie God was, leerde over het hart van Jezus, en genoeg van Gods Woorden had verborgen in mijn hart, dat ik het echt wist. Toen werd dat geloof in Gods verlangen en wil om MIJN huwelijk te herstellen verzekerd toen ik mijn vriendin Sue haar huwelijk hersteld zag, maar een paar weken voor mijn echtscheiding datum. Ongetwijfeld, wist ik dat ik God al die tijd had gezocht tijdens mijn Herstel Reis en wist dat dit herstel, Mijn herstel, Zijn plan was voor mijn leven.

So, let me conclude with encouraging you to schedule a time to ask God what His plan is for your life. Trust me, and others who have a restored marriage; you will need His assurance, not ours, as the battles get stronger—especially when you are very close to the end.

Dus, laat mij eindigen om je te bemoedigen om tijd te nemen om God te vragen wat Zijn plan is voor jou leven. Geloof mij, en andere die een hersteld huwelijk hebben; je zal Zijn verzekering nodig hebben, niet die van ons, wanneer het gevecht zwaarder word—vooral wanneer je bijna bij het einde bent.

Secondly, to avoid double-mindedness, seek the Lord to see WHERE He wants you to receive help. When you receive conflicting principles, it is so easy to be "tossed to and fro." Soon confusion sets in and you can't understand why. Doubt is then able to sneak in and, all too soon, you find yourself backslidden, either in your restoration journey or in your relationship with the Lord (that was once so strong).

Ten tweede, om dubbele gedachten gangen te voorkomen, zoek de Heer om te zien WAAR Hij wilt dat je hulp zal ontvangen. Wanneer je tegenstrijdige principes ontvangt, is het gemakkelijk om “heen en weer geslingerd te worden,” Snel zal de verwarring beginnen en je zal niet begrijpen waarom. Twijfel heeft dan de mogelijkheid om naar binnen te sluipen, veel te snel, zal je jezelf voelen terug glijden, hetzij in je herstel reis of in je relatie met de Heer (dat ooit zo sterk was).

Here in Psalm 1:3 we see the contrasting verse to us "receiving nothing from God." "And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither; and in whatever he does, he prospers."

Hier in Psalm 1:3 zien we de tegenovergestelde vers waar we “niks ontvangen van God.” “Want hij is als een boom, stevig geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt;  al wat hij onderneemt, gelukt.”

And again we see it in Jeremiah 17:8 "For he will be like a tree planted by the water, that extends its roots by a stream and will not fear when the heat comes; but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought nor cease to yield fruit."

En weer zien we het terug in Jeremia 17:8 “Hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.”

There is a permanence that needs to be in place in the life of the Believer. That is why pastors discourage church shopping and hopping. It's not just that they want you to stay with THEM in THEIR church, it's because they know that to shop around is to be vulnerable to attacks. It creates shortened roots. It is ONLY the tree that is FIRMLY planted that can withstand the winds and tempest in the midst of the storms when (not if) they hit. It is the tree that is FIRMLY planted that can endure when temptations arise and the reason is simple—they are GROUNDED.

Er is een permanentie wat er in het leven van een Gelovige moet zijn. Dat is waarom pastoors ontmoedigen om van kerk naar kerk te gaan. Het is niet alleen dat ze willen dat je bij HUN blijft in HUN kerk, het is omdat ze weten dat als je van kerk naar kerk gaat ben je kwetsbaar voor aanvallen. Het creëert kortere wortels. Het is ALLEEN de boom die STEVIG geplant is die de wind en onstuimigheden kan weerstaan in het midden van een storm wanneer (niet of) deze komt. Het is de boom die STEVIG geplant is dat kan weerstaan de verleidingen die omhoog komen en de reden daarvoor is simpel—ze zijn GEAARD.

Back in 2004, whenever I mentioned choosing a marriage ministry, inevitably, people wanted me to tell them the differences between our ministry and other marriage ministries, but I never felt comfortable doing that, not until He led me to write a full chapter. The reason is God is not happy with disunity, but with the unity of His followers. In addition, God is MORE THAN ABLE to guide you "when you seek Him with your whole heart." The entire question can be summed up by asking "Where does GOD want you to be?"

Terug in 2004, wanneer ik zei om een huwelijks bediening te kiezen, onvermijdelijk, wilde mensen mij dat ik hun vertelde over de verschillen tussen onze bediening en andere bedieningen, maar ik voelde mij nooit op mijn gemak om dat te doen, niet totdat Hij mij leidde om een volledig hoofdstuk te schrijven. De reden is omdat God niet blij is met verdeeldheid, maar met eenheid van Zijn volgers. Daarnaast, God is MEER DAN IN STAAT om jou te leiden “Wanneer je Hem zoekt met je gehele hart.” De volledige vraag kan worden samengevoegd door te vragen “Waar wilt GOD dat jij bent?”

In closing, we have seen in Scripture that double-mindedness is something we should be VERY careful to avoid; therefore, we should do everything we can to NOT succumb to its very subtle temptations, to be drawn into its path of destruction.

Ten slot, we hebben gezien in Bijbelteksten dat dubbele gedachten gangen iets is waar ERG voorzichtig mee om gegaan moet worden; daarom, moeten we alles doen wat we kunnen om NIET toe te geven aan de erg subtiele verleidingen, om niet getrokken te worden op het pad van vernietiging.

That means to avoid this common destruction, simply take time each day to ponder, meditate and seek the face of God and the heart of the Lord all this week. Be sure to ask Him if you have wandered into any form of double-mindedness. And for those of you who are still seeking restoration for your marriage—Settle this issue of restoration in your mind, heart and be sure to do that with the "lover of your soul"—your Heavenly Husband.

Dit betekent om deze gewone vernielingen te kunnen vermijden, neem simpelweg elke dag de tijd om na te denken en te mediteren en zoek Gods aangezicht en het hart van de Heer deze hele week. Wees zeker om Hem te vragen als je bent afgedwaald naar een elke vorm van dubbele gedachten gangen. En voor degene van jullie die nog steeds zoeken naar herstel voor jou huwelijk—Plaats deze situatie van herstel in je gedachten, hart en wees zeker dat je dat doet met de “geliefde van je ziel” — je Hemelse Man.

Seek the Lord and ask Him where HE wants you to be planted.

Zoek de Heer en vraag Hem waar HIJ wilt dat je wordt geplant.

And if God is leading you elsewhere then I bid you a fond farewell.

En als God je ergens anders naar toe leid dan neem ik een liefdevol afscheid van je.

If God is telling you to stay with us, then begin to get FIRMLY planted so that soon you can bear fruit to feed those whom God will be sending to us in greater numbers than ever before!

Als God jou vertelt bij ons te blijven, begin dan STEVIG geplant te worden zodat je gauw vrucht kan dragen om andere te voeden wie God zal sturen naar ons in grotere getalen dan ooit te voren!

LOG