Over the last few weeks, we have been discussing how to be blessed in 2016. To review thus far, we learned three principles:

Over de laatste paar weken, hebben we gesproken hoe te worden gezegend in 2016. Terug gekeken daarop tot nu toe, hebben we drie principes geleerd:

Principle #1 God WANTS to Bless You!

Principe #1 God WIL Jou Zegenen

Principle #2 Suffering and Sorrow help us obtain the maturity to enjoy the blessing!

Principe #2 Lijden en Verdriet helpen ons om in volwassenheid van de zegening te kunnen genieten!

Principle #3 To be blessed, you must love Him enough to obey Him.

Principe #3 Om gezegend te zijn, moet je Hem genoeg liefhebben om Hem te gehoorzamen.

This week we want to learn a fourth principle.

Deze week willen wij een vierde principe leren.

Principle #4 To be blessed, you must meditate on His Word.

Principe #4 Om gezegend te zijn, moet je mediteren over Zijn Woord.

Psalm 1:2-3

"But his delight is in the law of the Lord,

And in His law he meditates day and night.

He will be like a tree firmly planted by streams of water,

Which yields its fruit in its season

And its leaf does not wither;

And in whatever he does, he prospers.

Psalm 1:2-3

Maar zijn vreugde is in de wet van de Heer,

En over Zijn wet mediteert hij dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water,

Wat vrucht zal dragen op zijn tijd

En zijn bladeren zullen niet verdorren;

En alles wat hij ook doet, hij komt vooruit.

If we use Psalm 1 as our guide, we see that it promises that IF we meditate on God's Word to the point that we are thinking about it all day and also at night— we will be like a tree that’s been firmly and solidly planted by streams of water, which brings forth its fruit when it's in season and its leaf will not wither or dry up, and, most excitedly— in WHATEVER we do, we will prosper!

Als we Psalm 1 als onze gids gebruiken, zien we dat het belooft dat als we mediteren over Gods Woord tot het punt dat we er elke dag en ook in de nacht over denken―zullen we als een boom zijn dat ferm en stevig geplant is langs stromend water, wat zijn vrucht zal brengen wanneer het de tijd daarvoor is en zijn bladeren zullen niet verdorren of uitdrogen, en, meest geweldige―in WAT we ook doen, we zullen vooruitkomen!

I know what I wrote is not word for word and the punctuation too is far from the verse I pasted above, but that’s because I typed it from memory, from my heart, this is all the embellishments that I have since come to experience in my own life.

Ik weet dat wat ik heb geschreven niet woord voor is woord en de interpunctie is ver van de vers die ik hierboven heb geschreven, maar dat is omdat ik het heb geschreven uit mijn geheugen, mijn hart, en al het moois wat ik sindsdien heb ervaren in mijn leven.

When I was first introduced to this verse, I believed this promise so much so, that it’s the first verse I made a point of memorizing. Actually I memorized the entire 1st Psalm the Monday after I heard this principle for the first time when I was attending a seminar. At that point in my Restoration Journey, my husband had been gone for a year and eight months.

Toen ik voor het eerst aan deze vers werd geïntroduceerd, geloofde ik deze belofte zo erg, dat het de eerste vers werd dat ik wilde gaan onthouden. Eigenlijk heb ik de gehele Psalm 1 onthouden de Maandag nadat ik dit principe voor het eerst had gehoord bij die seminar. Op dat punt van mijn Herstel Reis, was mijn man al weg voor een jaar en acht maanden.

I believed what that verse said, and took it as His promise to me and, as they suggested in the seminar, I began by memorizing the entire Psalm 1. Prior to this, I had actually hidden many verses in my heart from writing down scriptures on 3x5 cards.

Ik geloofde wat die vers mij vertelde, en nam het als Zijn belofte naar mij, zoals ze voorstelde bij de seminar, begon ik de gehele Psalm 1 te onthouden. Voorafgaand aan dit, had ik al veel verzen in mijn hart verborgen door ze op te schrijven op 3x5 kaarten.

Psalm 119:11 KJV—

Psalm 119:11 NBG-51

Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." NASB "Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against You."

Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” BB “Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen U zal doen.”

Let me say as clearly as I am able, that if you memorized just this ONE principle it will change your life, just as it changed my life—FOREVER! Ever since I meditated on this one verse, I have never been the same.

Laat mij het zo duidelijk mogelijk zeggen naar mijn kunnen, dat als je slechts dit ENE principe zal onthouden dan zal het jou leven veranderen, net zoals het mijn leven heeft veranderd―

How? Why?

Hoe? Waarom?

Because above all, God is faithful to His promises. So whenever we take them as His promise to us and believe, in faith, that He is faithful and all His promises to us are "Yes!" and "Amen!" And we speak them back to Him, it will succeed.

Omdat boven alles, God trouw is aan Zijn beloftes. Dus als we ze nemen als Zijn belofte naar ons en geloven, in geloof, dan is Hij trouw en al Zijn beloftes aan ons zijn “Ja!” “Amen!” En we spreken het terug aan Hem, het zal succes hebben.

Isaiah 55:11—

“So will My word be which goes forth from My mouth; It will not return to Me empty, Without accomplishing what I desire, And without succeeding in the matter for which I sent it.“

Jesaja 55:11―

“alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”

The first thing that I noticed when I began trying to memorize this verse was that I seemed to say it over and over again—day and night. That’s when His promise became alive to me. It became a part of me. And very soon I noticed that, yes, whatever I did I prospered!

Het eerste dat mij is opgevallen toen ik begon om deze vers te proberen te onthouden was dat ik het opnieuw en opnieuw leek te zeggen―dag en nacht. Dat is wanneer Zijn belofte tot leven kwam voor mij. Het werd een onderdeel van mij. En al gauw viel het mij op dat, ja, wat ik ook deed ik ging vooruit!

No, my marriage was not restored overnight; actually the very next month is when my husband divorced me. I know, too, that the enemy continued to mock me saying, "Hey so this is how you'll prosper! You memorize Scripture and your husband divorces you!" But, this was my test of faith, and without a test, how can we have a testimony?

Nee, mijn huwelijk was niet ineens hersteld; nog erger de maand erop scheidde mijn man van mij. Ik wist, ook, dat de vijand mij bleef kwellen door te zeggen, “is dit hoe je vooruit zal gaan! Jij onthoud Bijbelteksten en jou man verlaat je!” maar, dit was mijn test van geloof, en zonder een test, hoe kunnen we dan een testgetuigenis hebben?

How else can God know our heart? Remember, He says, "I the Lord, test the heart, I test the mind, to give a man according to his ways, according to the results of his deeds." Jeremiah 17:10. We may not know our own hearts, since it also says "the heart is more deceitful above all else, and is desperately sick, who can know it?" Jeremiah 17:9 So that is why God tests us.

Hoe ander kan God ons hart kennen? Weet, Hij zegt, “ Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.” Jeremia 17:10. Wij kennen misschien niet ons eigen hart, gezien het ook zegt “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” Jeremia 17:9 Dus dat is waarom God ons test.

So, if we prove to be faithful and do not "weary in well doing" Galatians 6:9 then "He is a rewarder of those who diligently seek Him." Hebrews 11:6

Dus, als wij bewijzen trouw te zijn en ons niet “moede worden goed te doen” Galaten 6:9 dan “Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.” Hebreeën 11:6

By the way, each and every verse that I have "hidden in my heart that I might not sin against Thee" has proven to transform me by the renewing of my mind. Then when my mind was changed, my heart also changed, and if that weren't enough, God also promises each of us, as we have been discussing, that we will PROSPER in whatever we do! Wow!

Trouwens, elke vers dat ik “in mijn hart had verborgen, opdat ik tegen U niet zondige” heeft bewezen mij te transformeren doormiddel van het vernieuwen van mijn gedachten. En toen mijn gedachten waren veranderd, veranderde mijn hart ook, en als dat nog niet genoeg was, belooft God ons allemaal ook, zoals we hebben besproken, dat we VOORUIT zullen gaan in alles wat we doen! WAUW!

*Incidentally. If you shy away from the notion of “memorizing” Bible verses, every Bible verse I wrote down above was written from my memory. His Word I had hidden deep in my heart, from simply writing verses onto 3x5 cards and reading them once in the morning (the moment I woke up), once in the evening (before going to sleep), and whenever I knew I’d need a shot of encouragement (which during my RJ was all the time!).

*Toevalligerwijs. Als je het idee uit de weg gaat van het “onthouden“ van Bijbelverzen, elke Bijbelvers die ik hierboven heb geschreven kwam uit mijn geheugen. Zijn Woord had ik diep in mijn hart verborgen, middels het simpel opschrijven van verzen op 3x5 kaarten en het elke keer lezen een keer in de ochtend (het moment dat ik wakker werd), een keer in de avond (voordat ik ging slapen), en wanneer ik wist dat ik een bemoedigend woord nodig had (wat tijdens mijn HR constant was!).

Now, when we speak of obeying Him and meeting the conditions of His promises, Principle #3 To be blessed, you must love Him enough to obey Him, we obviously need to know and understand what He’s asking us to obey.

Nu, wanneer we praten over Hem gehoorzamen en de voorwaarden in acht nemen van Zijn beloftes, Principe #3 Om te worden gezegend, dan moet je genoeg van Hem houden om Hem te gehoorzamen, we moeten klaarblijkelijk weten en begrijpen wat Hij van ons vraagt te gehoorzamen.

That's where "renewing our mind" with the Bible — meditating on Scripture — being washed in His word —is so important. To be able to change or be transformed, you need the renewing power of His Word. You need to meditate on it, in other words, to think of it over and over and over again!

Dat is waar “de vernieuwing van onze gedachten” met de Bijbel―mediteren over Bijbelteksten―worden gewassen door Zijn Woord―zo belangrijk is. Om te kunnen transformeren of te worden veranderd, je hebt de vernieuwende kracht van Zijn woord nodig. Je moet erover mediteren, in andere woorden, er over nadenken elke keer weer en weer en weer!

Which Scripture verse should you meditate on?

Over welke Bijbeltekst zou je moeten nadenken?

Begin with the promise we began with, that unlocks all the others! Next, move to verses you read in our resources, since each of those verses poured out of my heart after I finished my Restoration Journey. They were planted there when God allowed my marriage to crumble, leaving me a tender heart or good soil in which to plant His Word.

Begin met de belofte waar wij mee begonnen, dat opent al de andere! Vervolgens, ga door naar de verzen uit onze bronnen, gezien elk van deze verzen uit mijn hart is gevloeid nadat ik mijn Herstel Reis heb voltooid. Zij werden daar gepland toen God toeliet dat mijn huwelijk uiteen viel, mij achterlatend met een zacht hart of wel goede aarde waarin Hij Zijn Woord plantte.

Matthew 13:18-23

“And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it; who indeed bears fruit and brings forth, some a hundredfold, some sixty, and some thirty.”

Mattheüs 13:18-23

“De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.”

Recently I received a letter from a woman who questioned the authenticity of our restored marriage testimonies because, she said, they sounded like a commercial for our resources. I assured her that they were authentic and that we simply asked women if there were any resources that they would recommend that would help men and women who, like them, also have a desire to restore their marriage.

Recentelijk heb ik een brief ontvangen van een vrouw die vragen had betreffende de authenticiteit van onze hernieuwde huwelijk getuigenissen omdat, zij zei, ze klonken als een reclame boodschap voor onze bronnen. Ik verzekerde haar dat ze echt waren en dat we simpelweg vrouwen hebben gevraagd of er enige bronnen waren die zij zouden aanraden om mannen en vrouwen te helpen wie, zoals hun, ook de wens hebben hun huwelijk te herstellen.

Many she questioned were from men and women with restored marriages, which all had/have one thing in common; they each renewed their mind with the principles and verses that they’d hidden in their heart that led to God restoring their marriage.

Veel die ze heeft gevraagd waren van mannen en vrouwen met herstelde huwelijken, welke allemaal een ding gemeen hebben/hadden met elkaar; ze hebben allemaal hun gedachten vernieuwd met de principes en verzen die ze hadden verborgen in hun hart wat geleid heeft dat God hun huwelijk heeft hersteld.

It was God's Word that transformed them; it was God's Word that transformed me. It will be God's Word that will transform you. Therefore, the more you read, meditate, and then read and meditate on His promises some more, the more you will be transformed into a new person. How much you want to be transformed, will determine how much of your day, week or month you spend in God's Word and in His presence.

Het was Gods Woord wat hen veranderde; het was Gods Woord wat mij veranderde. Het zal Gods Woord zijn wat jou zal veranderen. Daarom, hoe meer je leest, erover nadenkt, en dan leest en nog meer mediteert over Zijn beloftes, hoe meer je zal veranderen in een nieuw persoon. Hoeveel je wilt veranderen, zal bepalen hoeveel je van jou dag, week of maand zal doorbrengen in Gods Woord en Zijn aanwezigheid.

So, once again let us remember Principle #4 — To be blessed, we must meditate on His Word.

Dus, laten we nog een keer denken aan Principe #4 — Om te worden gezegend, moeten we mediteren over Zijn Woord.

Those who write with restored marriages sound different than the world, don’t they? They seem to speak the Word in all they say. That’s because they have been transformed by the renewing of their minds. What about you? How much of your day is spent in His Word and how much do you spend renewing your mind?

Zij die schrijven met herstelde huwelijken klinken anders dan anderen in de wereld, vind je ook niet? Het lijkt erop dat ze Zijn Woord gebruiken in alles wat zij zeggen. Dat is omdat ze zijn getransformeerd door middel van het vernieuwen van hun gedachten. En hoe zit dat met jou? Hoeveel van jou dag word uitgegeven aan Zijn Woord en hoeveel tijd besteed jij aan het vernieuwen van je gedachten?

If you have never taken time to memorize Scripture, start this week. Write out just one verse that you believe is a promise God has just for you. Write it out on a 3x5 card and take time to mark it in your Bible then simply read it twice every day. Very soon you will be thinking of that promise "day and night"  AND you will begin to thirst for His word.

Als je nooit de tijd hebt genomen om Bijbelteksten uit je hoofd te leren, start dan deze week. Schrijf gewoon een vers op waarvan jij denkt dat dat een belofte van God is aan jou. Schrijf het op een 3x5 kaart en neem de tijd om het te markeren in je bijbel om het vervolgens simpelweg elke dag twee maal te lezen. Heel snel zal je “dag en nacht” aan die belofte denken EN zal je smachten naar Zijn Woord.

Psalm 42:1. “As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for Thee, O God.”

Psalm 42: 1 “Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.”

Then, when you least expect it, you will find that in whatever you do, you will begin to prosper! Now it's time to...

Dan, wanneer je het het minst verwacht zal je in alles wat je doet, zal je vooruit beginnen te gaan! Nu is het tijd voor………

LOG