Let's continue where we left off with the understanding that, #1 God wants to bless us. And that if it IS true that God wants to bless us, then why aren't all believers blessed?

Laten we verder gaan waar we zijn gestopt met het begrijpen dat, #1 God ons wilt zegenen. En dat als het waar IS dat God ons wilt zegenen, dan waarom zijn niet alle gelovigen gezegend?

My understanding is the answer is for the very same reason that NOT everyone is saved. Because not everyone "believes on the Lord Jesus Christ" and that God tells us that He wishes "none to perish but for all to come to everlasting life." And if you've read the Restore Your Marriage book or the A Wise Woman or A Wise Man workbooks then you know that we must meet God's conditions to obtain His promise. Unfortunately, we sometimes forget there are conditions, which is why I am reminding you with the third principle.

Bij mijn weten is het antwoord dat om de zelfde reden dat NIET iedereen is gered. Want niet iedereen “gelooft in de Heer Jezus Christus” en dat God ons vertelt dat Hij wenst dat “niemand verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” En als je het Herstel Jou Huwelijk boek of De Wijze Vrouw of De Wijze Man werkboek hebt gelezen dan weet je dat we Gods voorwaarden tegemoet moeten komen om Zijn beloftes te kunnen verkrijgen. Helaas, vergeten we soms dat er voorwaarden zijn, dat is de reden dat ik je het herinner met de derde principe.

Principle #3 To be blessed, you must love Him enough to obey Him.
Principe #3 Om gezegend te zijn, moet je genoeg van Hem houden om Hem te gehoorzamen.

This isn’t what I say, it’s what He said in John 14:15. Jesus says simply, "IF you love Me, you will keep My commandments."

Dit is niet wat ik zeg, het is wat Hij zegt in Joh. 14:15. Jezus heeft simpel gezegd, “Als je van mij houdt, dan zal je Mijn geboden bewaren.”

Believe it or not, the moment I began increasing my ministering (as the Lord instructed me to do when He laid it on my heart to take over the ministry again in 2004), I began to see some surprising things. I found that many who joined our fellowship did not keep their commitments. At the time, to join our Restoration Fellowship it had required reading books that many failed to read even though they committed to do so when they joined. That's when I also looked to see if people were reading their Bible daily, having a daily quiet time and other things that needed to be obeyed to be blessed with a restored marriage that they continually spoke about and were obsessed to gain.

Geloof het of niet, het moment dat ik in mijn bediening begon toe te nemen (zoals de Heer mij instrueerde te doen toen Hij het op mijn hart legde om de bediening weer over te nemen in 2004), begon ik soms verrassende dingen te zien. Ik ontdekte dat vele die zich hadden aangesloten bij onze bijeenkomsten zich niet aan hun toewijdingen hielden. Toendertijd, om aan te sluiten bij onze Herstel Bijeenkomsten was het nodig om boeken te lezen waarvoor vele gefaald hadden om ze te lezen terwijl ze hadden toegezegd dat ze dat hadden gedaan toen ze zich aansloten. Toen begon ik ook te kijken of mensen dagelijks hun Bijbel lazen, een dagelijkse stille tijd en andere dingen dat nodig was om te gehoorzamen om gezegend te worden met een hersteld huwelijk waarover ze continue over spraken en over geobsedeerd waren om te krijgen.

This revelation really came about as an answer to my prayer. Over the summer in 2003, I kept "crying out" to God asking Him WHY some marriages were restored and why others were not— since I reminded Him that He is NOT a respecter of persons as it explains in Acts 10:34. And as I anticipated, God was faithful to reveal many things to me, by uncovering many issues that were at the root.

Deze openbaring kwam echt als een antwoord op mijn gebeden. In de zomer van 2003, bleef ik het “uitschreeuwen” naar God WAAROM sommigen huwelijken werden hersteld en waarom andere niet―door Hem eraan te herinneren dat Hij GEEN aanzien des persoon heeft zoals uitgelegd in Handelingen 10:34. En zoals ik verwachtte, was God trouw om vele dingen te openbaren aan mij, door veel dingen te onthullen die aan de wortel lagen.

Interestingly, I am not the only one with this question. Many of you ask the same thing when you write to our offices or when you’re discussing your Restoration Journey with your ePartner and possibly when you have cried out to God yourself.

Interessant genoeg, ben ik niet de enige met deze vraag. Veel van jullie vragen hetzelfde wanneer je naar ons kantoor schrijft of wanneer je over jou Herstel Reis discussieert met je ePartner en wanneer je het zelf waarschijnlijk uitschreeuwt naar God.

Following His laws is in itself a principle and since it is one of God's laws it means, as you know, that obeying it is not optional. Each of God’s laws was set in place when He created the universe. Just like the law of gravity, there is no way around the consequences. If you jump, you fall. We don't seem baffled by that. So why are we so are baffled and puzzled when we don't see blessings—even though we are praying and believing for them and when we KNOW that God wants to bless us?

Zijn wetten volgen is op zich zelf al een principe en omdat het een van Gods wetten is betekend het, zoals je weet, gehoorzamen is geen optie. Elk van Gods wetten zijn op hun plaats gezet toen Hij de heelal maakte. Net zoals de wet van de zwaartekracht, er is geen weg om de consequenties. Als je springt, dan val je. We lijken daar niet door verbijsterd. Dus waarom zijn wij zo verbijsterd en verbaasd als we de zegeningen niet zien―zelfs als we bidden en er voor geloven en wanneer we WETEN dat God ons wilt zegenen?

Then when our blessing doesn't come within a reasonable amount of time, we begin to question whether or not God wants to bless us. Once again, there is no question He wants to bless you in every way possible, but if you violate His principles and/or His laws, then He simply cannot bless you. It is that simple.

En wanneer onze zegening niet komt binnen een redelijk tijdstip, beginnen wij ons af te vragen of God ons niet wilt zegenen. Nogmaals, dat is niet de vraag Hij wilt jou zegenen in elk opzicht, maar als je Zijn principes en of wetten overtreedt, dan kan Hij je gewoon niet zegenen. Zo simpel is het.

Years ago I shared with the ministry that when I took over the ministry again in 2003, that God impressed MANY things on my heart that He said needed to be changed for His blessing and anointing to flow in, through and on me. Some of what He said seemed almost impossible to achieve. But one by one they were completed as I sought Him to help me, primarily by simply spending more time with Him. It wasn’t by working or striving but by sitting quietly with Him that things happened.

Jaren geleden heb ik met de ministrie gedeeld toen ik de ministrie weer overman in 2003, dat God VEEL dingen in mijn hart heeft gedrukt waarvan Hij heeft gezegd dat ze moesten veranderen om Zijn zegen en zalving te laten stromen, door en op mij. Sommigen dingen wat Hij heeft gezegd leken onmogelijk om te bereiken. Maar een voor een werden ze vervuld toen ik Hem zocht om mij te helpen, voornamelijk door simpelweg meer tijd met Hem door te brengen. Het was niet door werken of inspanning maar door rustig en stil bij Hem te zitten dat dingen gingen gebeuren.

This is a principle that most believers fail to understand and so they write to our office or tell someone else within earshot. They simply cannot understand how or why things don’t turn out the way they imagine they would. Such as when confessing a sin or in asking for forgiveness from someone. Even when they do it with the right heart, the person you feel compelled to get things right with may not respond well—yet it doesn't matter how they respond. The principle is simply that God saw your heart when you chose to obey His laws and follow His principles. And this is what matters and what will change and bless you!

Dit is een principe waarover de meeste gelovigen falen om te begrijpen dus schrijven ze naar ons kantoor of vertellen een ander waarvan het oor in de buurt is. Ze kunnen simpel weg niet begrijpen hoe en waarom dingen niet uitkomen zoals ze het hadden voorgesteld dat het zou zijn. Zoals een zonde belijden of vragen om vergeving aan iemand. Zelf als ze het doen met een juist hart, zelfs als de persoon met wie je je gedwongen voelt om het goed te maken, misschien niet goed reageert―maar het maakt niet uit hoe ze reageren. De principe is simpelweg dat God je hart zag toen je ervoor koos om Zijn wetten te gehoorzamen. En dat is wat belangrijk is en wat je zal veranderen en je zal zegenen.

Obedience very often is hard to discern. When I first wrote this series about How to Be Blessed, I was seeking the Lord diligently, saying I’d seek Him throughout every day to discern what He would have me to do about those who do not obey and did not keep their commitments. Actually saying to Him, "What's the use of keeping people in our fellowship hoping to restore their marriage, when You and I know they won't be restored. It's like I am participating in the deception."

Gehoorzaamheid is vaak moeilijk te onderscheiden. Toen ik voor het eerst deze serie schreef Hoe te Worden Gezegend, zocht ik de Heer ijverig, zeggende dat ik Hem de hele dag zou zoeken om te onderscheiden wat Hij wilde dat ik moest doen met degene die niet gehoorzaamde en zich niet hielden aan hun verplichtingen. Die eigenlijk tegen Hem zeiden, “Wat heeft het voor zin om mensen in onze bijeenkomsten te houden hopende hun huwelijk te herstellen, terwijl U en ik weten dat ze niet hersteld zullen worden. Het lijkt alsof ik deelneem aan een misleiding.”

That's when I opened the Bible to this verse in Malachi 3:18 "So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him." Right after I was reading this, I kept on reading finding myself at a most popular verse in Malachi 3:10-11, "'Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in My house, and test Me now in this,' says the LORD of hosts, ‘if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows. Then I will rebuke the devourer for you, so that it may not destroy the fruits of the ground; nor will your vine in the field cast its grapes,' says the LORD of hosts."

Toen heb ik de Bijbel geopend naar deze vers in Maleachi 3:18 “Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.” Vlak daarna las ik dit, ik bleef lezen en bevond mijzelf op een meest populaire vers in Maleachi 3:10-11, “ Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen.”

There was NO doubt then, and NO doubt now, that many of you are fighting off the devourer who is hot on your heels to continue to destroy you financially and certainly to finish destroying your marriage, your spouse and your family. So, I ask you again, what are you doing to stop him?

Er was toen GEEN twijfel, en er is nu GEEN twijfel, dat vele van jullie de verslinder af vechten die op je hielen zit om je te blijven te vernietigen financieel en zeker om de vernietiging van je huwelijk, je partner en je gezin te beeindigen. Dus, ik vraag je nogmaals wat ga je doen om hem te stoppen?

The truth is, there is nothing you can do but to come to the place of surrendering and obeying His principles. Not the ones you want to obey or the ones that appeal to you, but the ones that are the hardest. Because it’s the principles that are the hardest that are the ones the enemy is doing his best to stop you from doing.

De waarheid is, dat je niks kan doen behalve te komen op het punt van overgave en gehoorzaamheid aan Zijn principes. Niet degene die je wilt gehoorzamen of degene die op jou slaan, maar degene die het moeilijkst zijn. Omdat het de principes die het moeilijkste zijn die de vijand gebruikt om je te stoppen om het te doen.

The second truth is that you can’t do anything without Him. So stop trying. Instead, as I said earlier, simply spend more time with Him. Change won’t happen by working or striving but by sitting quietly with Him. That’s when things happened. That’s when we’re changed. That’s when we go from Glory to Glory. That’s when blessings overflow in our lives—spilling over to those who are closest to us. Now it’s time to…

De tweede waarheid is dat je niks zonder Hem kan doen. Dus stop met proberen. In plaats daarvan, zoals ik al reeds eerder heb gezegt, besteed simpel meer tijd met Hem. Veranderingen zullen niet gebeuren door werk of inspanning maar door stil bij Hem te zitten. Dat is wanneer dingen gebeuren. Dan veranderen we. Dan gaan we van Glorie tot Glorie. Dan zullen de zegeningen overvloeien in onze levens―overstromen naar degene die dichtbij je zijn. Nu is het tijd om te……

LOG