To complete our HTBB series, I have always sensed that it needs one last principle to complete the series, which also, noting that it would make 14 principles, or a double #7 “it is finished” “it is finished” was confirmation enough for me to SG "seek God" for His wisdom and for Him to lead me. Almost immediately I know that the principle to complete and tie it altogether is for us to become a doer.

Om onze HTWG serie compleet te maken, heb ik altijd gevoeld dat het nog een laatste principe nodig had om de serie compleet te maken, welke ook, noterend dat het 14 principes zou maken, of een dubbele #7 “het is volbracht” “het is volbracht” was bevestiging genoeg voor mij om GTZ “God te zoeken” voor deze wijsheid en om Hem mij te laten leiden. Bijna meteen wist ik dat de principe die het compleet zou maken en alles bij elkaar zouden binden is voor ons om een doener te worden.

James 1:22—“But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves.”

Jacobus 1:22—“En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.”

VOICE “Put the word into action. If you think hearing is what matters most, you are going to find you have been deceived.”

HSV “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”

TPT “Don’t just listen to the Word of Truth and not respond to it, for that is the essence of self-deception. So always let his Word become like poetry written and fulfilled by your life!”

BB “Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek.”

NLT “But don’t just listen to God’s word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves.”

HTB “Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid uzelf niet.”

MSG “Don’t fool yourself into thinking that you are a listener when you are anything but, letting the Word go in one ear and out the other. Act on what you hear! Those who hear and don’t act are like those who glance in the mirror, walk away, and two minutes later have no idea who they are, what they look like.”

Maybe my favorite version is TPT “Don’t just listen to the Word of Truth and not [or fail to] respond to it.” Reading and taking to heart what’s been said may just be the first step, but responding or doing something about what’s said, when you know it’s the truth, is how to put everything into action. However…

Misschien is mijn favoriete versie BB “Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek.” Het lezen en het in je hart meenemen wat er is gezegd is waarschijnlijk de eerste stap, maar reageren of iets ermee doen over wat er word gezegd, als je weet dat het de waarheid is, is hoe je alles in actie zet. Echter……

As His bride, He doesn’t want our lives to be burdensome. Instead, He wants us more than any person in the world to trust HIM to do it.

Als Zijn bruid, wilt hij niet dat ons leven lastig is. Maar in plaats daarvan, wilt Hij dat wij meer dan elke andere persoon in de wereld op Hem vertrouwen om het te doen.

Psalm 37:5 “Commit your way to the Lord, trust also in Him and He will do it.”

Psalm 37:5 “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.”

It’s like He is whispering, "dearest bride of mine, 'apart from Me you can do nothing' (John 15:5) so please just ask Me to carry this burden or responsibility or change that needs to be made."

Het lijkt alsof Hij fluistert, “beste bruid van mij, ‘want zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh 15:5) dus vraag Mij alsjeblieft om deze last te dragen of deze verantwoordelijkheid of verandering dat nodig is om te doen.”

So, if you seriously want "Blessings for a Lifetime" to begin or continue "Running Over & Spilling Over" so you and others can watch "The Blessing & Anointing Flow." If you want to be sure that "Whatever [You] Do, [You] Will Prosper" so that you are "Lacking in Nothing!" while you "Increase the Spirit" and shout praise as you "Bring Forth Your Harvest."

Dus, als je serieus “Zegeningen voor je hele Leven wilt hebben” die beginnen of blijvend “Overlopen en Overstromen” zodat jij en andere kunnen kijken hoe “De Zegeningen& Zalving Vloeit.” Als je zeker wilt zijn dat “Wat [Je] ook Doet, [Je] Zal Vooruitkomen” zodat je geen “Gebrek zal hebben aan Niks!” terwijl je “Geest toe laat nemen” en schreeuw een lofprijs uit als je je “Oost Zal Voort Brengen.”

For you to have a "Character of the Heart" and "Live in the Blessings of the Lord" so you are able to "Name Them One by One" and share with others "Powerful Tools for Victory" so you and they can "Rise to the Higher Ground" and "Take Your Throne" where He wants all His brides to be.

Voor jou om een “Karakter van het Hart” te hebben en “Leven in de Zegeningen van de Heer” zodat je in staat bent om ze “Een voor Een te Noemen” en met anderen te delen “Machtige Wapens voor Overwinning” zodat jij en zij “Naar Hoger Grond kunnen Stijgen” en “Jouw Troon kan Nemen” waar Hij wilt dat al zijn bruiden zijn.

To be a "Doer" means you must have a heart-to-heart with your Beloved HH not just when you first become aware of a principle or any principle, but each and every time you’re reminded that you are lacking.

Om een “Doener” te zijn betekent het dat je een hart-tot-hart hebt met jouw Geliefde HM niet toen je voor het eerst bewust was geworden van een principe of elke andere principe, maar elke en iedere keer dat je eraan herinnert werd dat je gebrek had.

He wants His brides “lacking in nothing” (James 1:2–6) but not so the blessings can be hoarded, but so that each blessing you receive can be shared—preverably scattered amongst those who are crying out.

Hij wilt dat Zijn bruiden “Gebrek hebben aan Niks” Jacobus 1:2-6) niet dat de zegeningen verzamelt kunnen worden, maar zodat iedere zegening die je hebt ontvangen gedeeld kan worden—uitgedeeld onder degenen die het uitschreeuwen.

If there is one common thread of those who live each and every year BLESSED are those who are known to be a Giver.

Als er een rode draad is tussen degenen die iedere en elk jaar GEZEGEND leven dat zijn degene die we kennen een GEVER te zijn.

Luke 6:38—“Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure—pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return.”

Lucas 6:38—"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”

While the opposite is also true. “There is one who scatters, and yet increases all the more, and there is one who withholds what is justly due, and yet it results only in want. The generous man will be prosperous, and he who waters will himself be watered” (Proverbs 11:24–25).

Terwijl het tegenovergestelde ook waar is. “Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.” (Spreuken 11:24-25).

To miss being blessed every day, every year, are those who withhold any blessings. They withhold paying someone a compliment (though they are thinking it) or withhold paying their tithe. They withhold compassion from those who they feel are “underserved” and are baffled to know why God “seems” to have ignored their prayers and withheld His promises from them.

Om te missen elke dag gezegend te worden, elk jaar, zijn degene die alle zegeningen achterhouden. Ze houden achter om iemand een compliment te geven (terwijl ze er wel aan denken) of achterhouden om hun tiende te betalen. Ze onthouden compassie van degenen waarover ze voelen die “onder gewaardeerd” worden en zijn verbijsterd om te weten waarom God hun gebeden “lijkt” te hebben genegeerd en Zijn beloftes aan hun achterhoud.

Knowing the kind of GOD we serve, the GOD who created us, which can be summed up in this one key principle—the principle we all have our foundation of being blessed.

Kennende de soort GOD dat we dienen, de GOD die ons gemaakt heeft, wat kan worden samengevat in deze ene sleutel principe—de principe waar we allemaal onze fundering in hebben om gezegend te worden.

God loved—so He gave.

God had lief—dus Hij gaf.

Romans 5:8—“But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.”

Romeinen 5:8—"God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.”

John 3:16—“For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.”

Joh 3:16— “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

God loved—so He gave

God heeft lief—dus Hij geeft

Now it’s your turn to give, to be a doer, to reap because you sowed.

Nu is het jouw buurt om te geven, door een doener te zijn, om te oosten omdat je hebt gezaaid.

Be a Giver, Be Blessed this and every Year!

Wees een gever, Wees Gezegend dit en elk Jaar!

PRACTICAL HELP

PRAKTISCHE HULP

If you want to be blessed financially, give your tithe to Him.

Als je financieel gezegend wilt worden, geef je tiende aan Hem.

If you want to be so blessed you want to shout it out, submit a praise report.

Als je zo gezegend wilt zijn dan schreeuw het uit in, het insturen van een lof rapport.

You want to have your RJ show up as a Restored Marriage Testimony, give others Hope. For help to know how, go to Evangelist page.

Je wilt dat jouw HR verschijnt als een Herstel Huwelijk Getuigenis, anderen Hoop geven. Voor hulp om te weten hoe, ga naar Evangelist pagina.

Give compliments.

Geef complimenten.

Give hugs.

Geef Knuffels.

Give compassion.

Geef compasie

Be Blessed.

Wees Gezegend.

Now it's time to...

Nu is het tijd om te……

LOG