Last week I ended with these exciting verses:

Vorige week ben ik geëindigd met deze geweldige verzen:

Ephesians 3:20 TLB—
“Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes.”

Efeze 3:20 NBG-51
“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen—oneindig veel verder dan onze hoogste gebeden, verlangens, gedachten of hoop.”

The Message—
“God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!”

De Boodschap—
“God kan alles doen, weet je—veel meer dan je je kan voorstellen of bedenken of vragen in je wildste dromen!”

Isaiah 30:18—
“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He WAITS on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him.”

Jesaja 30:18—
“Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.”

This week I want to give you a perfect example of this principle found in the Bible. It’s the story about King David who was anointed king long before he took his throne. So why did it take so long from when he was anointed to be king to when he took the throne? It was the same reason many of us haven’t yet experienced our “prayers, desires, thoughts, or hopes” beyond our “wildest dreams.”  Because King David had (and we have) many things to learn before we are ready to take his/our rightful place we’re anointed and ordained for. One thing King David had to learn (and he learned it well) was honoring bad or evil authority in order to gain God's favor.

Deze week wil ik je een perfect voorbeeld geven van deze principe gevonden in de Bijbel. Het is het verhaal over Koning David die was gezalfd lang voordat hij de troon innam. Maar waarom duurde het zo lang vanaf dat hij was gezalfd om koning te worden totdat hij de troon innam? Het was de zelfde reden die vele van ons nog niet hebben ervaren, onze, gebeden, wensen, gedachten of hopen” boven onze “Wilde dromen.” Omdat Koning David had (en wij, hebben) veel dingen te leren voordat we klaar zijn om zijn/onze, rechtmatige plaats waar voor we gezalfd en voor bestemd zijn in te nemen. Een ding dat Koning David moest leren (en hij heeft het goed geleerd) was het gehoorzamen van slechte en kwade autoriteiten om vervolgens Gods gunsten te verkrijgen.

In 1 Peter 2:17-20 spells this principle out clearly. "Honor all men; love the brotherhood, fear God, honor the king. Servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a man bears up under sorrows when suffering UNJUSTLY. For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer for it you patiently endure it, THIS finds favor with God."

In 1 Petrus 2:17-20 legt deze principe duidelijk uit. “Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij TEN ONRECHTE lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, DAT is genade bij God.”

We know, from reading the Bible, that the king at the time prior to David, King Saul was more than just unkind—he was ruthless and actually tried to kill David. Could it be that God not only "allowed" this to happen for David's good, but actually ordained it?

1 Samuel 16:14 tells us, "Now the Spirit of the LORD departed from Saul, and an evil spirit from the LORD terrorized him."

Wij weten, door het lezen van de Bijbel, dat de koning van die tijd voor David, Koning Saul was meer dan onvriendelijk—hij was wreed en eigenlijk probeerde hij David te doden. Zou het kunnen dat God het niet alleen “toe liet” om het te laten gebeuren voor David bestwil maar eigenlijk voorbestemd had?

Then, again, in 1 Samuel 16:23 it says, "So it came about whenever the evil spirit from God came to Saul, David would take the harp and play it with his hand; and Saul would be refreshed and be well, and the evil spirit would depart from him."

Dan, nogmaals, in 1 Samuel 16:23 staat, “En telkens als die geest Gods over Saul kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter en de boze geest week van hem.”

And then again we see it later in 1 Samuel 18:10 it says, "Now it came about on the next day that an evil spirit FROM God came mightily upon Saul, and he raved in the midst of the house, while David was playing the harp with his hand, as usual; and a spear was in Saul's hand."

En weer zien we later in 1 Samuel 18:10 staat, “De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan, en hij gedroeg zich in het huis als een razende, terwijl David zoals elke dag de snaren tokkelde. Saul had zijn speer in de hand.”

If we take an honest look at these verses, we can only come to one conclusion—that God allows evil situations in order to BLESS us!

Als we een serieuze kijk nemen naar deze verzen, dan komen wij tot maar 1 conclusie—dat God kwade situaties gebruikt om ons te ZEGENEN!

Paul wrote in 2 Corinthians 12:10: "Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake; for when I am weak, then I am strong."

Paul schreef in 2 Korintiërs 12:10 “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.”

We know from reading the Bible that David finally learned this POWERFUL principle. Let's read these passages to see how David began to change and mature over the course of the years just preceding him being crowned king.

We weten door het lezen van de Bijbel dat David eindelijk deze KRACHTIGE principe had geleerd. Laten we deze passage lezen om te zien hoe het David begon te veranderen en volwassen werd tijdens de weg van jaren voorafgaand dat hij gekroond werd tot koning.

2 Samuel 16:5-13 "When King David came to Bahurim, behold, there came out from there a man of the family of the house of Saul whose name was Shimei, the son of Gera; he came out cursing continually as he came. And he threw stones at David and at all the servants of King David; and all the people and all the mighty men were at his right hand and at his left. And thus Shimei said when he cursed, ‘Get out, get out, you man of bloodshed, and worthless fellow! The LORD has returned upon you all the bloodshed of the house of Saul, in whose place you have reigned; and the LORD has given the kingdom into the hand of your son Absalom. And behold, you are taken in your own evil, for you are a man of bloodshed!'

2 Samuel 16:5-13 “toen Koning David naar Bahurim kwam, let op, er kwam daar vandaan een man van de familie van het huis van Saul wiens naam Shimei was, de zoon van Gera; als hij kwam dan kwam hij voortdurend vloekend. En hij gooide stenen op David en op alle dienaren van Koning David; en alle mensen en al de machtige mannen waren aan zijn rechter en linkerhand. En Shimei zei wanneer hij vloekte, ‘Ga weg, ga weg, man van bloedvergieten, en waardeloze kerel! De HEER heeft al het bloedvergieten van het huis van Saul aan jou teruggegeven, in wiens naam heb je geregeerd; en de HEER heeft het koninkrijk in de handen van je zoon Absalom gegeven. En zie, je bent in je eigen kwaad gegrepen, want je bent een man van bloedvergieten!’

“Then Abishai the son of Zeruiah said to the king, ‘Why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over now, and cut off his head.' But the king said, ‘What have I to do with you, O sons of Zeruiah? If he curses, and if the LORD has told him, ‘Curse David,' then who shall say, ‘Why have you done so?' Then David said to Abishai and to all his servants, ‘Behold, my son who came out from me seeks my life; how much more now this Benjamite? Let him alone and let him curse, for the LORD has told him. Perhaps the LORD will look on my affliction and return good to me instead of his cursing this day.' So David and his men went on the way; and Shimei went along on the hillside parallel with him and as he went he cursed, and cast stones and threw dust at him."

“Toen zeide Abisai, de zoon van Seruja, tot de koning: Waarom vervloekt deze dode hond mijn heer de koning? Laat mij toch naar de overkant gaan en hem het hoofd afhouwen. Maar de koning sprak: Wat heb ik met u te doen, zonen van Seruja? Laat hem mij maar vervloeken! Wanneer de Here tot hem zegt: vervloek David, – wie zal dan zeggen: waarom doet gij dat? Ook zeide David tot Abisai en tot al zijn dienaren: Zie, mijn eigen zoon staat mij naar het leven, hoeveel te meer dan nu deze Benjaminiet! Laat hem met rust en laat hij mij vervloeken, want de Here heeft het hem gezegd. Misschien zal de HERE op mijn ellende letten en mij het goede schenken in plaats van zijn vervloeking van deze dag. En David ging met zijn mannen verder, terwijl Simi op de berghelling tegenover hem voortliep, en onder het gaan vervloekingen uitsprak, met stenen naar hen wierp en stof opjoeg.

Let's not forget that David was the king when he was willing to take this kind of treatment. Yet David LEARNED this principle so well that here he saw an OPPORTUNITY for a blessing; "perhaps" the Lord would return good to him, so he wanted no one to stop the insults or throwing stones and dust.

David had already been maligned by his own son and was actually not in his palace on his throne (where God had put him and anointed him). He, instead, was on a dirty hillside and there above him are men cursing, throwing stones and dust on the king!

Laten we niet vergeten dat David de koning was toen hij bereid was dit soort van dreigementen te nemen. Echter David heeft deze principe zo goed GELEERD dat hij hier de KANS kon zien voor een zegening; “misschien” zal de Heer in plaats daarvan iets goeds geven, dus hij wilde dat niemand de beledigingen of het gooien van stenen stopte.

Far too many of us are insulted and take offense (and recently it’s commonplace to hear people say they’ve been “disrespected”) with things that are far short of this kind of treatment, not too many are a king! And how soon do we forget the treatment that Jesus endured for us?

Te veel van ons zijn beledigd en nemen er aanstoot aan (en tegenwoordig is het gewoon om mensen te horen zeggen dat ze respectloos zijn behandeld”) door dingen die veel minder zijn dan dit soort dreigementen, niet vele zijn een koning! En hoe gauw vergeten we de behandeling die Jezus heeft ondergaan voor ons?

I don't know about you, but I am (slowly but surely) beginning to understand that ALL Jesus went through was what actually ushered in the spiritual POWER that overcame my sins and set me free from death!

Ik weet niet van jou, maar ik ben (langzaam maar zeker) aan het beginnen te begrijpen dat ALLES waar Jezus door heen is gegaan wat eigenlijk luidde in de geestelijke KRACHT dat mijn zonden overwon en mij vrij zette van de dood!

The insults, the betrayal, the temptations, the scourging, the crown of thorns, the cruel rulers, the insults from even the thief who hung next to him on the cross—all of this MULTIPLIED the POWER that Jesus used for us to redeem us from our sins!

De beledigingen, het verraad, de verleidingen, de geseling, de doornen kroon, de wrede heersers, de beledegingen van zelfs de dief die naast Hem hing aan het kruis—dit alles VERMEDIGVULDIGDE de KRACHT dat Jezus heeft gebruikt om ons te bevrijden van onze zonden!

To the world, enduring the cross will always looks like a defeat. And often we will be mocked for enduring rather than defending ourselves. However, to those with spiritual eyes, it will become the opportunity God created and uniquely fashioned, just for us, in order to give us, the redeemed, and the POWER over our sins and our pain.

Voor de wereld, het kruis doorstaan zal altijd lijken als een verslaging. En vaak zullen we bespot worden voor het doorstaan ervan dan het verdedigen van onszelf. Echter, voor degene met geestelijke ogen, zal het de kans zijn dat God gecreëerd heeft en uniek gemaakt heeft, alleen voor ons, om ons te kunnen geven, de bevrijding, en de KRACHT over onze zonden en onze pijn.

It is a blessing we give after an insult or evil done to us—so never stop short of giving a blessing, which you and I are designed to inherit. Never be satisfied with merely giving up the fleshly satisfaction of returning an insult or evil done to you. Be sure you take the opportunity God has given you and run with it.

Het is een zegening die we geven nadat een belediging of kwaad ons is aangedaan—dus stop nooit om een zegening te geven, waarvoor jij en ik voor gemaakt zijn om te erven. Wees nooit tevreden met het louter opgeven van de vleselijke voldoening om een belediging of iets kwaad wat jou is aangedaan terug te doen. Wees er zeker van dat je de kans die God je heeft gegeven neemt en ermee vandoor gaat.

It is the honor of being "coatless" and the skip in your step during the "second or third mile" when you are already tired—when you will begin to feel the power intended.

Het is de eer om “zonder jas “ te zijn en het overslaan van je pas tijdens de “tweede en derde mijl” wanneer je al moe bent—wanneer je de bedoelde kracht zal beginnen te gaan voelen.

It’s IN this state when and where we find the POWER to change our world.

Het is IN deze positie wanneer en waar we de KRACHT zullen vinden om onze wereld te veranderen.

This is the POWER that will catapult you over the bar to every blessing promised!!

Dit is de KRACHT dat je zal katapuleren over de lat naar elke beloofde zegen!!

LOG