Previously, I spoke briefly about “Sin in the Camp of Ai.” I know that many of you were moved to make some major changes in your lives, but for those who failed to be moved into action, I want to appeal to you. You clearly have no idea what’s at stake. When there is sin in the fellowship, it can and will block His anointing.

Eerder, heb ik kort gesproken over “Zonde in het kamp van Ai. “ Ik weet dat vele van jullie van plan waren om wat grote veranderingen te maken in jullie levens, maar voor degene die gefaald hebben om in actie te komen, wil ik aanspreken. Je hebt duidelijk geen idee wat er op het spel staat. Wanneer er zonde is in de gemeenschap, dan kan en zal het Zijn zalving blokkeren.

About a year ago we experienced His blocked anointing. And when we sensed where it was, it took several email conversations to convince one of our top ministers to come clean. Though I sensed there was more than she had confessed to earlier, when she finally did reveal that she had become the OW to a married man, my heart broke. It broke for her, for the wife (who probably has no idea) and my heart also broke that it took so much to convince her to confess everything, rather than continuing to lie, which she had done for almost a month. For over eight months we were fighting a battle coming against us from every side, but had no idea what was at the root.

Ongeveer een jaar geleden, hebben we het blokkeren van Zijn zalving meegemaakt. En toen we erachter kwamen waar het was, heeft het meerdere mail correspondentie gekost om een van onze top bedieners te overtuigen om het te verklaren. Ook al had ik het gevoel dat er meer was dan wat ze eerder had bekend, toen ze eindelijk onthulde dat ze de AV was geworden van een getrouwde man, mijn hart brak. Het brak voor haar, voor de echtgenote (die waarschijnlijk geen idee had) en mijn hart was ook gebroken dat het zoveel heeft gekost om haar ervan te overtuigen om alles te bekennen, in plaats van te blijven liegen, wat ze zeker een maand had gedaan. Voor acht maanden waren we een strijd aan het vechten die op ons af kwam van allerlei kanten, maar hadden geen idee wat de wortel was.

If you are a part of this fellowship or serving this ministry as a volunteer it’s for one reason only —to care about others. We are here to restore our own lives and then turn around to help encourage every woman to find the Lord’s love and become His bride “without spot or wrinkle” —due only to being washed with the water of His word.” ALL OF US long to be blessed, but to be blessed by God means that we MUST clear up and clean up those things that will inhibit restoration—sin in the camp.

Als je een onderdeel bent van deze gemeenschap of een dienaar van deze ministrie als een vrijwilliger dan is dat alleen maar om een reden—om elkaar te geven. Wij zijn hier om onze eigen levens te herstellen en dan terug te geven om te helpen bemoedigen elke vrouw om Gods liefde te vinden en Zijn bruid te worden “zonder vlek of rimpel” —door enkel gewast te worden met het water van Zijn woord.” EEN IEDER VAN ONS VERLANGT ERNAAR OM GEZEGEND TE WORDEN, maar door gezegend te worden door God betekent dat we MOETEN ophelderen en opruimen de dingen dat ons in de weg staan —zonde in het kamp.

None of us wants to work where there is any hidden sin. Do you want to do all that you do, and then months later realize you’ve not only have fallen short of “prospering” in ALL we’d been doing, but were actually suffering due to someone hiding sin? God promises that if we ABIDE IN HIM, we can ask what we want (every promise we’ve held close to our heart) and He says He will GIVE it to us. But sin is not in the equation. It can’t be.

Geen van ons wilt werken waar er verborgen zonden is. Je wilt niet alles doen wat je doet, en dan maanden later realiseren dat je niet alleen tekort hebt geschoten in “vooruitgang” in ALLES wat we hebben gedaan, maar dat we eigenlijk geleden hebben door iemand zijn verborgen zonde? God heeft belooft dat als we IN HEM BLIJVEN, kunnen we vragen wat we willen (elke belofte die we dicht bij ons hart hebben gehouden) en Hij zegt Hij zal het ons GEVEN. Maar zonde is niet in de vergelijking. Het kan niet zo zijn.

Let’s all allow the anointing to flow in our lives and especially in our fellowship. Take time to talk to God about getting the sin out of your life today and speak to Him throughout the rest of this week, then confess.

Laten we allemaal toestaan dat de zalving vloeit in onze levens en speciaal in onze gemeenschap. Neem tijd om te praten met God om de zonde vandaag uit je leven te krijgen en praat met Hem door de rest van de week, en beken dan.

Moving On To Multiplied Blessings

Doorgaan Naar Vermenigvuldigende Zegeningen.

Last week we learned that “singing in the midst of the flames” and “embracing” the stake that will hold us still will multiply the blessings in our lives. The second principle, to take a trial and turn it into an OPPORTUNITY for a blessing (and a MULTIPLIED blessing), which we find in these verses:

Vorige week hebben we geleerd dat “zingen in het midden van het vuur” en “het omarmen” van de stok dat ons stil zal houden zal de zegeningen in onze levens vermenigvuldigen. De tweede principe, om een strijd te nemen en het te draaien in een GELEGENHEID voor een zegening, (en een vermenigvuldigde zegen), wat we zullen vinden in deze verzen:

Matthew 5:39-41—

Mattheus 5:39-41—

“But I say to you, do not resist him who is evil; but whoever slaps you on your right cheek, turn to him the other also.

“Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.

“And if anyone wants to sue you, and take your shirt, let him have your coat also.

“En wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel

“And whoever shall force you to go one milego with him two.”

“En zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem.”

1Peter 3:8—

1Petrus 3:8—

“To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit; not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing insteadfor you were called for the VERY PURPOSE that you MIGHT inherit a BLESSING.

“Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij HIERTOE GEROEPEN ZIJT, dat gij ZEGEN ZOUDT beërven.

You will notice that it doesn’t say IF they ask you to go a “second mile” or IF they ask for your “coat” after they’d already taken your shirt. It clearly tells us that when they ONLY ask for the shirt, that’s when we are to OFFER them our coat. If they ask us to go one mile, that’s when we OFFER to go two.”

Je zal merken dat het niet zegt ALS ze je vragen om een “tweede mijl” te gaan of ALS ze zullen vragen je “mantel” nadat ze al je shirt hebben genomen. Het zegt ons duidelijk dat wanneer ze ALLEEN gevraagd hebben om ons shirt, dan is het dat we onze mantel moeten OFFEREN. Als ze ons vragen om een mijl te gaan, dan is het dat we moeten OFFEREN om twee te gaan.

The blessing is not in NOT returning the evil for evil or insult for insult, but it is when we rise to the “higher” ground and GIVE them a blessing!

De zegen is NIET in het terug geven van het kwaad voor kwaad of een belediging voor een belediging, maar is wanneer we stijgen naar “hoger” grond en hun een zegen GEVEN.

It is the POWER of the unasked-for coat, the FORCE of the second mile walked, and the INTENSITY of the insult-turned-blessing, which launches us upward and forward!

Het is de KRACHT voor de ongevraagde mantel, de KRACHT van de tweede mijl lopen, en de INTENSITEIT van de belediging-omdraaien-in een zegen, welke ons naar boven en naar voren lanceert!

It’s because we live in “such a time as this” (Esther 4:14) when it’s actually very easy to be awarded praise from fellow Christians when we simply don’t “counter sue” or take revenge on the person who is hurting us, using us or abusing us. They think of us as a saint! But, oh! how far have we fallen from living in the power of the Almighty! And it continues to get worse. Fellow “Christians” will also be the very ones who try to persuade you that you have no other “choice” than to sue someone.

Het is omdat we “in een tijd zoals dit leven” (Esther 4:14) wanneer het eigenlijk heel makkelijk is om lof te ontvangen van mede Christenen wanneer we simpelweg “tegen een aanklacht ingaan” of wraak nemen op de persoon die ons pijn doet, ons gebruikt of ons misbruikt. Ze denken over ons dat we heilig zijn! Maar, oh! Hoever zijn we afgeweken van het leven in de kracht van de Almachtige! En het blijft doorgaan om erger te worden. Mede “Christenen” zullen degene zijn die ons zullen proberen te overtuigen dat je geen andere “keuze” hebt dan iemand te dagvaarden.

My daughter Tara and I experienced this shock when I found that a previous secretary of RMI had been stealing from us for YEARS. Due to several other personal secretaries taking over, each never realized that the cellular company that was being auto-paid was not mine, but from our secretary that we had to let go. Then the first “opportunity” came when I discovered the theft, which had increased over the years. At first, it was only her cell phone, by the time it was discovered she had been adding about one family member each year!

Mijn dochter Tara en ik hebben deze schok ervaren toen we erachter kwamen dat een voormalige secretaresse van HHI van ons had gestolen voor JAREN. Omdat verschillende andere persoonlijke secretaresses het overnamen, elk daarvan hebben zich nooit gerealiseerd dat de mobiels van het werk die automatisch werden betaald niet van mij waren, maar van de secretaresse die we hadden moeten laten gaan. Toen kwam de eerste “gelegenheid” toen ik de schuld ontdekte, die over de jaren was toegenomen. In de eerste instantie, was het alleen haar mobiele telefoon, tegen de tijd dat het was ontdekt had ze elk jaar een familielid erbij gevoegd!

When I went to the bank, as the cell phone company told us to do, the bank manager stated clearly there was nothing the bank could do to recover our funds, but our only recourse was to have this person arrested or at the very least, sue her for the money. When I explained being a minister and as a Christian, there is no way I would ever sue anyone, the man said, “Well I am an ordained minister myself, and I had to sue my own parents, I had no other choice.” Then he went on to say he was still waiting for God to use him.

Toen ik naar de bank ging, zoals het mobiele bedrijf ons vertelde om te doen, verklaarde de bank manager dat er duidelijk niks was wat de bank kon doen om ons geld terug te krijgen, maar onze enige mogelijkheid was om deze persoon te laten arresteren of ten minste, haar te dagvaarden voor het geld. Toen ik uitlegde dat ik een dienaar was en als een Christen, is het geen optie om ooit iemand te dagvaarden, de man zei, “Ik ben zelf een dienaar, en ik moest mijn eigen ouders dagvaarden, ik had geen andere keus.” En toen zij hij dat hij nog steeds op God aan het wachten was om hem te gebruiken.

Do you believe yourself to be a true Christian, meaning a follower of Christ “For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps . . . and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him (God) who judges righteously” (1 Peter 2:21–23)? If so, you need to look, act and react differently and as a reward, He will outrageously bless your life.

Geloof je dat je een echte Christen ben, dat betekent een volger van Christus “Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt” (1 Petrus 2:21-23)? Als dat zo is, dan moet je eruitzien, gedragen en anders reageren en als beloning, zal Hij je leven schandalig zegenen.

Ephesians 3:20 TLB—

Efeze 3:20 NBG—

“Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes.”

“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen—oneindig veel verder dan onze hoogste gebeden, wensen, gedachten en hopen.”

The Message—

De Boodschap—

“God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!”

“God kan alles doen, weet je—veel meer dan je kan denken of inbeelden of raden of verzoeken in je wildste dromen!”

Isaiah 30:18—

Jesaja 30:18—

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He WAITS on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him.”

“Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.”

Now it’s time to…

Nu is het tijd om te……

LOG