When we ended last week, we began with the statement:

Toen we vorige week zijn geëindigd, zijn we begonnen met een statement:

  • By not resisting evil and instead embrace it—allowing it to increase.
  • Door het kwaad niet te weigeren en in plaats daarvan het te omarmen—toelaten om het toe te laten nemen

That for evil to be completely destroyed, it must first be allowed to increase.

Zodat het kwaad compleet vernietigd kan worden, moet het eerst toenemen.

And by entertaining wrong thoughts, untruthful principles that are accepted and promoted by not only society but also the church, who lives ignorantly to His principles but instead follows the same reaction to evil that every other person in the world does, is why we cannot draw others to the Lord by our lifestyle.

En door het vermaken van verkeerde gedachten, verkeerde principes die worden geaccepteerd en gepromoot door niet alleen de maatschappij maar ook de kerk, die in onwetendheid leven met Zijn principes maar in plaats daarvan de zelfde reactie volgen op het kwaad dat ieder ander persoon in de wereld doet, is waarom wij andere niet kunnen trekken naar de Heer door onze levens stijl.

So this, like most sin, begins in the mind. Only with an adequate amount of knowledge and understanding will we be able to withstand the enemy’s attempts to get us to think thoughts that normally we would quickly reject.

Dus, zoals vele zonden, begint het in je gedachten. Alleen met voldoende kennis en begrip zullen we in staat zijn om de pogingen van de vijand te weerstaan om ons gedachten te laten denken die we normaliter gesproken snel zouden verwerpen.

When are we most vulnerable to entertaining thoughts that we would normally reject?

Wanneer zijn we het meest kwetsbaar om de gedachten te vermaken die we normaal gesproken zouden verwerpen?

Often, the enemy gets us to entertain wrong thoughts in times of self-pity or when someone offers us sympathy for what we are going through—when something or someone has offended or hurt us. These feelings are deeply rooted in PRIDE, we simply believe we don’t deserve it and that God owes us an easy life. Really? As if God owes us ANYTHING more! If Jesus never did another thing for you or me we would have MORE than we DESERVE with our salvation—amen? Therefore, before it begins to take hold of you be very leery of self-pity or harboring a defensive stance, because that attitude can draw you in and under faster than anything else.

Vaak, krijgt de vijand ons om verkeerde gedachten te vermaken in tijden van zelfmedelijden, of wanneer iemand ons sympathie aanbied voor waar we doorheen gaan—wanneer iets of iemand ons heeft beledigd of pijn gedaan. Deze gevoelens zijn diep geworteld in TROTS, we geloven simpelweg dat we het niet verdienen en dat God ons een gemakkelijk leven schuldig is. Echt? Alsof God ons nog IETS schuldig is! Als Jezus nooit meer iets voor jou of mij zou doen dan hebben we meer dan wat we VERDIENEN met onze redding—amen? Daarom, voordat het je begint te grijpen, moet je erg op je hoede zijn voor zelfmedelijden of een verdedigende houding koesteren, want dat gedrag kan je sneller dat wat dan ook naar binnen en onder trekken.

Another trap to promoting wrong thinking is our close relationships with sinners. This could actually be a believer who believes living in sin is okay, or it could be someone who we are hoping to lead to salvation. We need to be extremely careful that we do not get too close or too comfortable, because all too soon we will not discern words of knowledge and “white will look black” and the “wrong will seem right.”

Een ander val om verkeerde gedachten te promoten is onze nauwe relatie met zondaars. Dit kan waarschijnlijk een gelovige zijn die gelooft dat het leven in zonde oké is, of het kan iemand zijn waarvan we hopen tot redding te leiden. We moeten extreem voorzichtig zijn dat we niet te dichtbij komen of te comfortabel, omdat al snel zullen we woorden of kennis niet onderscheiden en “wit zal zwart lijken” en het “verkeerde zal goed lijken.”

Solomon understood this truth when he wrote in Proverbs 14:7 “Leave the presence of a fool, or you will not discern words of knowledge.” However, he himself violated this wisdom by taking foreign wives that turned his heart away from God, which led to his writing Ecclesiastes. “‘Vanity of vanities,’ says the Preacher, Vanity of vanities! All is vanity” simply meaning “What a waste.”

Solomon begreep deze waarheid toen hij schreef in Spreuken 14:7 “Ga de dwaze man uit de weg, want verstandige lippen bemerkt gij daar niet.” Echter, hij zelf heeft deze principe geschonden door buitenlandse vrouwen te nemen dat zijn hart weg gedraaid heeft van God, wat geleid, heeft tot het schrijven van Prediker. “IJdelheid der ijdelheden,’ zegt de Priester, IJdelheid van ijdelheden! Alles is ijdelheid” simpele uitleg “Wat een verspilling.”

Instead, and especially during your restoration journey, you must be set apart! This might mean that you need to eat your lunch alone at work, which means you must be willing to be misunderstood or considered weird. But trust me, it’s worth it! I would rather sit in my car with praise music going than to sit in the lunchroom and listen to filth, gossip or the evil of the world. Back when I’d get my nails done in a salon, I’d ask them to turn off the television that was always spewing all sorts of gunk into my mind. Even though the first time I did so, everyone in the salon was in shock, they did as I asked, and the entire environment changed. Later, when I simply stepped into the room, they would turn it off, everyone would smile and I knew that deep down everyone wants to feel clean inside. It also helped me to speak with everyone in a more genuine way.

In plaats van, en speciaal tijdens je herstel reis, moet je apart gezet worden! Dit betekent waarschijnlijk dat het nodig is om je lunch alleen te eten op je werk, wat betekent dat je bereid moet zijn om onbegrepen te worden of raar gevonden. Maar vertrouw me, het is het waard! Ik zou liever in mijn auto willen zitten met lof prijs muziek dan zitten in de kantine en luisteren naar vuiligheid, roddels of het kwaad van de wereld. In het verleden als ik mijn nagels liet doen in een salon, dan vroeg ik of ze de televisie uit wilde doen dat altijd allerlei soorten smurrie in mijn hoofd spuwde. Bij de eerste keer dat ik dat deed, was iedereen in de salon in schok, ze deden wat ik vroeg, en de gehele ruimte veranderde. Later, toen ik simpelweg in de ruimte stapte, deden ze het uit, iedereen begon te lachen en ik wist diep van binnen dat iedereen zich van binnen schoon willen voelen. Het hielp mij ook om met iedereen op een meer vriendelijke manier te praten.

However, if you still watch television, why not take the drastic step and cleanse yourself and your home (of course this is not applicable to the women whose husbands are in the home), and remove it? This was just one of the many benefits of my being separated while going through my own restoration journey. And when my husband returned two years later, he allowed the television to be “off limits” to the children! Hallelujah!

Echter, als je nog steeds televisie kijkt, waarop niet de drastische stap nemen en jezelf en je huis reinigen (dit is niet voor de vrouwen waarvan de mannen in huis zijn), en verwijder het? Dit was slechts een van de vele voordelen van het gescheiden zijn terwijl ik door mijn eigen herstel reis ging. En toen mijn echtgenoot twee jaar later terugkeerde, liet hij toe dat de televisie “verboden terrein” voor de kinderen was! Hallelujah!

So if you are separated, don’t allow a television in your home no matter what your children say. If you are the spiritual head of your home, you should exercise your spiritual authority—women, Jesus is your Husband, He’ll back you up! Men, this is your rightful place, as the head, so be resilient.

Dus als je gescheiden bent, sta geen televisie toe in je huis maak niet uit wat je kinderen zeggen. Als jij de geestelijke leider ben van je huis, dan zal je je geestelijk autoriteit moeten trainen—vrouw, Jezus is jouw Man, Hij zal achter je staan! Mannen, dit is jullie rechtmatige plaats als hoofd, wees dus veerkrachtig.

And, if your older children threaten to leave, remain peaceful (never argue) and listen, but do not give in to their threats through fear. Instead, get on your face before God; tell Him you will trust Him with this (and every) battle.

En, als je oudere kinderen dreigen om weg te gaan, blijf in de rust (ga nooit discussiëren) en luister maar geef niet toe aan hun dreigementen door angst. In plaats daarvan, ga op je knielen voor God; vertel Hem dat je Hem vertrouwt met dit (en elke andere strijd).

How does ANYONE combat the temptations of wickedness? The answer is found in First Peter 3:11. “And let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”

Hoe vecht IEMAND de verleidingen  van goddeloosheid? Het antwoord is gevonden in Petrus Een 3:11. ” hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.”

The first step to resist temptation is to simply turn away from the evil, meaning, you don’t stand there and stare at it. And it’s important to note what to do, secondly (and very importantly) you must then do something good.

De eerste stap om verleiding te weerstaan is door simpelweg ervan weg te draaien, daar bedoel ik mee, je blijft niet staan en er naar staren. En het is belangrijk om op te schrijven wat je moet doen, daarna (en erg belangrijk) dan moet je iets goeds doen.

This passage is especially important in its entirety because it is so applicable to so many of us who are tempted to say something we shouldn’t. It goes on to say that we are to “seek peace and pursue it.” So in the area that so many of us are trying to conquer, “our tongues,” it gives us one of the cures and that is to stop talking and maybe even to turn away from the person to whom we may say something we shouldn’t.

Deze passage is vooral belangrijk in zijn geheel omdat het zo van toepassing is op zo velen van ons die in de verleiding komen om iets te zeggen wat we niet zouden moeten doen. Het gaat verder, dat we moeten “zoeken naar vrede en het achtervolgen.” Dus op de gebieden dat zovelen van ons proberen om iets te overwinnen, “onze tongen,” het geeft ons een van de behandelingen en dat is om te stoppen met praten en misschien zelf om weg te draaien van de persoon tegen wie we wellicht iets zouden zeggen wat niet moest.

Simply turn around and turn your eyes heavenward to cry out in your spirit for God to help you. Then immediately “do good” by turning your misdirected words (that you shouldn’t have said or even thought about saying) and trust God to say something good (giving a blessing). It could be to say, “I’m sorry, I was wrong to say that. Please forgive me. The truth is that…” And then edify that person with kind words (this is the blessing that we will be talking more about next week).

Simpelweg draai weg en draai je ogen naar de hemel om het uit te schreeuwen in je geest naar God om je te helpen. Dan meteen “doe het goede” door je verkeerd gerichte woorden om te draaien (dat je niet had moeten zeggen of zelfs gedacht had te zeggen) en vertrouw God om iets goeds te zeggen (geven van een zegen). Het zou kunnen dat je zegt, mijn excuses, het was verkeerd van mij om dat te zeggen. Alsjeblieft vergeef mij. De waarheid is dat…..” En bouw dan die persoon met vriendelijke woorden (dit is de zegening waar we meer over zullen praten volgende week).

Once you “press forward” with “seeking peace” continue to pursue it. Allow the unkind words that the person may continue to say to you and agree, by simply nodding your head and say calmly, “You’re right.” This is seeking peace. And, you’ll find you no longer are on opposite sides, you are now on the same side. That person is angry, upset or hurt, so by agreeing to their feelings and being understanding, you can defuse any heated discussion.

Wanneer je “door gaat” met “het zoeken naar vrede” het blijven achtervolgen. Staat het je toe dat de onvriendelijke woorden dat de persoon steeds aan je blijft zeggen er ermee akkoord gaat, door simpelweg te knikken met je hoofd en kalm te zeggen, “Je hebt gelijk.” Dit is zoeken naar vrede. En, je zal zien dat je je niet meer bevind aan de andere kant, maar aan dezelfde kant. Die persoon is boos, en van streek, dus om met hun gevoelens eens te zijn en begrip te tonen, kan je elke oplaaiende discussie onschadelijk maken.

If it is not in words that you are doing evil, but in what you are looking at or listening to, replace reading something wrong or vile with reading the Bible. If you have been snooping (reading your spouse’s email for instance or something someone else sent you that you know you shouldn’t read), stop and pick up your Bible.

Als het niet door woorden is dat je kwaad doet, maar in waar je naar kijkt of naar luistert vervang het verkeerde wat je leest of mee vervuld wordt met het lezen van de Bijbel. Als je hebt rond gesnuffeld (het lezen van je partner zijn e-mails bijvoorbeeld of iets dat iemand heeft gestuurd van wat je wist dat je dat niet had moeten lezen), stop en pak op je bijbel.

If you are watching television, then turn it off and bookmark an inspirational message on your phone, like our Be Encouraged series or something else you know will move you forward. Those of you who are “hooked” on watching the tube need to invest in times of clarity, something that will be productive toward your spiritual goals. Rightful messages and rightful thinking will bring you peace and renew your mind (besides whetting your appetite for good viewing rather than feeding your flesh!).

Als je televisie kijkt, dan doe het uit en markeer een inspirerende boodschap op je telefoon, zoals onze Wees Bemoedigende series of iets anders van wat je weet dat je vooruit zal brengen. Jullie die “verslaafd zijn” aan het kijken van you tube hebben het nodig om te investeren in tijd van opklaring, iets dat productief zal zijn voor je geestelijke doeleinden. Rechtvaardige boodschappen en rechtvaardige gedachten zullen je vrede brengen en je gedachten vernieuwen (behalve dat je trek krijgt in goed kijken in plaats van je vlees te voeden!)

You could also get online to read some praise reports, and some restored marriages; or even better, go looking for people who have posted prayer on other sites and give them some hope! HopeAtLast.com

Je kan ook online gaan om lof rapporten te lezen, en herstel huwelijken; of zelfs beter, ga zoeken naar mensen die gebedsverzoeken hebben geplaatst op sites en geef hun hoop! Eeuwigdurendeliefde-nl.com

What you need to settle in your mind is to what degree do you want to be blessed? Then clean up your life and change your life to that degree; then watch the blessings pour on your life!

Wat je in je gedachten moeten plaatsen is in welke mate je gezegend wilt worden? Ruim dan je leven op en verander je leven in die mate; kijk dan hoe zegeningen over je leven stromen!

Sin in the Camp of Ai

Zonde in het kamp van Ai

This week our family has been going through the book of Joshua and I can’t help but think of the principle of “sin in the camp” that caused Joshua to be defeated the first time he went up to take Ai.

Deze week is onze familie door het boek van Jozua heen gegaan en ik kan niet helpen om te denken aan de principe van ‘zonde in het kamp” dat veroorzaakte dat Jozua de eerste keer werd verslagen toen hij ging om Ai in te nemen.

The army won such an awesome battle when they took Jericho, but when they tried to take Ai, which was just a small and insignificant battle in comparison, they were defeated and had to run all due to hidden sin in their camp.

Het leger overwon zo een geweldig gevecht toen ze Jericho hadden ingenomen, maar toen ze Ai probeerde in te nemen, wat in vergelijking zo een klein en onbelangrijke gevecht was, werden ze verslagen en moesten vluchten alleen maar door verborgen zonde in het kamp.

Some of you are losing one battle after another and are becoming weary, ready to give up day after day. And today I believe the Lord is telling you why, “Hey, there is sin in the camp!” It may be just one sin that He keeps convicting you of but you still haven’t dealt with it. It could be what you are allowing in your home with your children.

Sommigen van jullie verliezen het ene gevecht na het andere en zijn moe aan het worden, klaar om dag na dag op te geven. En vandaag geloof ik dat de Heer je vertelt waarom, “He, er is zonde in het kamp!” Het is misschien maar een zonde waarvan Hij je steeds blijft overtuigen, maar je hebt nog steeds niet ermee af gerekend. Het kan zijn wat je toestaat in je huis met je kinderen.

However, for those whose husbands are in the home, you do not have the authority to rid your house of the sin, but— you can certainly fast and pray that the Lord will convict your husband or at least that he would get fed up enough with the consequence and that he would act on it by dealing with it. But for those of you who are the spiritual heads of your home—again—clean up your camp! Sin will wear you out and wear you down! That is the enemy’s plan. ( Daniel 7:25)

Echter, voor degene waarvan de man thuis is, je hebt niet de autoriteit om jou huis te ontdoen van de zonde, maar—je kan zeker vasten en bidden dat je Heer je man zal overtuigen of dat hij tenminste moe word van de consequenties en dat hij zal opstaan om er mee af te rekenen. Maar voor degene die de geestelijke leiders zijn van je huis—nogmaals—maak je kamp schoon! Zonde zal je uitputten en je neerhalen! Dan is het plan van de vijand. (Daniel 7:25)

We are, in ourselves, completely powerless over the sin that consumes us, but in Him and through Him, we can conquer what plagues us by crying out to Him for help! Overcoming this foe in our lives will happen through repentance, confession and crying out to God with a loud voice (I like doing this in the car when He can hear me but no one else can).

We zijn, van ons zelf, compleet machteloos over de zonde die ons consumeert, maar met Hem en door Hem, kunnen we overwinnen wat ons plaagt door het uit te schreeuwen naar Hem voor hulp! Het overwinnen van deze vijand in ons leven zal gebeuren door berouw, belijdenis en het uitroepen tot God met een luide stem (ik vind het fijn om dat te doen in de auto waar Hij mij kan horen maar niemand anders niet).

Isn’t this the way we all began our restoration journey? By crying out to Him?

Is dit niet alleemaal de manier waarop we onze herstel reis beginnen? Door het uit te schreeuwen naar Hem?

Psalm 1:4 “The wicked are not so, But they are like chaff which the wind drives away”.

Psalm 1:4 “Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit”.

We got to this valley due to how we failed to turn our eyes and heart to the only One who can bring true, deep down joy. Therefore God lovingly removed everything in our lives that mattered to us—our spouse and our marriage—to get our attention. Everything that we worked for and all that we worshipped (since we didn’t worship the Lord) was taken away: the wickedness was blown like chaff. God, in His lovingkindness to us, stripped us of our spouse, maybe our home, maybe our children, possibly our friends, and often our reputation. What is left is just us and Him! How wonderful.

We zijn in deze vallei terecht gekomen door hoe we hebben gefaald om onze ogen en hart gericht te houden op de Enige wie ons waarheid kan brengen, diepe blijdschap. Daarom heeft God je liefdevol alles in onze levens die voor ons belangrijk was verwijderd—onze partner en onze huwelijken—om onze aandacht te krijgen. Alles waar we voor hebben gewerkt en wat we aanbaden (omdat we de Heer niet prijsde) is weg genomen: de slechtheid is verstrooit door de wind als kaf. God, in zijn goedertierenheid aan ons, heeft ons ontdaan van onze partner, misschien ons huis, misschien onze kinderen, misschien onze vrienden, en vaak van onze reputatie. Wat over is is slechts ons en Hem! Hoe wonderbaar.

God wanted to show us, and He is still showing us, that all we really need on this earth to be truly happy is HIM!

God wilde ons laten zien, en Hij zal ons blijven laten zien, dat alles wat we nodig hebben op deze aarde om echt gelukkig te zijn is Hem!

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.” Matthew 5:3. We will find heaven on earth when we really see how spiritually poor and naked we were when we relied on our worldly possessions (what everyone thinks will make them happy) to bring us true happiness.

“Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Mattheus 5:3. Ze zullen de hemel vinden op aarde wanneer we echt zullen zien hoe geestelijk arm en naakt we waren toen we op onze wereldse bezittingen rekende (wat iedereen denkt dat hun gelukkig zal maken) om ons echte vreugde te brengen.

Nevertheless, if we still surrounded ourselves with sin that has no choice but to separate us from God, we will begin feeling the same way we used to. And now, because He loves us as His very own children (that He loves enough to discipline us), He will again remove everything that continues to distract us so that we can concentrate on what really matters.

Desondanks, als we ons blijven omgeven met zonde dat geen keus heeft dan ons te scheiden van God, dan zullen we de zelfde manier beginnen te voelen zoals we ons altijd voelde. En nu omdat Hij van ons houdt als Zijn eigen kinderen (dat Hij genoeg van ons houdt om ons te disciplineren), Hij zal opnieuw alles weghalen dat ons blijvend blijf afleiden zodat we ons kan concentreren op wat echt belangrijk is.

Have you resolved yourself to this fact or are you still trying to get back what He took away (pursuing your spouse, especially in your heart rather than longing for more of Him)? Or, are you still pouting about what He has taken away and lamented over losing things and people?

Heb je dit feit tot je door laten dringen of probeer je nog steeds terug te krijgen wat Hij heeft weggenomen (achtervolgen van je partner, vooral in je hart in plaats van meer naar Hem verlangen)? Of, ben je nog steeds aan het pruilen over wat Hij heeft weggenomen en betreur je het verlies van dingen en mensen?

It is so easy to see why the Lord refers to us as “little children” because that is the way we act when we react negatively. We continue to keep our hearts on things or people that we need to let go of and/or pout about it with a sorry attitude. It is not until we surrender everything to Him that we can get what He wants to give us.

Het is zo makkelijk om te zien waarom de Heer refereert naar ons als “kleine kinderen” omdat dat de manier is waarop wij ons gedragen wanneer we negatief reageren. We blijven onze hart houden op dingen of mensen die nodig zijn om los te laten en/of het aangaan met een excuses houding. Het is niet totdat we alles overgeven aan Hem dat we kunnen krijgen wat Hij ons wilt geven.

It’s time to let go of sin. Let go of everyone and everything except Him.

Het is tijd om de zonde los te laten. Laat los iedereen en alles behalve Hem.

And to do so, sometimes it means to let go of praying for others. Even sometimes our prayers are very often too focused on others.

En om dat te doen, betekent het soms om los te laten om te bidden voor andere. Zelfs onze gebeden zijn vaak te gefocust op anderen.

This week, put your total focus on Him; give Him those people or things to take care of “casting all your cares on Him” (don’t worry, He won’t drop them). It’s often when we reach the end of our rope and  “give up” when God begins to move.

Deze week, stel je totale focus op Hem; geeft hem deze mensen of dingen om voor te zorgen “Werp al je bekommernissen op Hem’( wees niet bezorgt, Hij zal ze niet laten vallen). Het is vaak aan het eind van ons latijn en “op geven” wanneer God begint te werken.

Give Him your spouse, your marriage and all those individuals who need salvation. Then, this week simply THANK HIM! Spend time thanking and praising Him. List the things He had done and praise Him “one by one.” Take the time to praise Him (often, listening to certain songs will bring you into a spirit of praise and worship and thanksgiving). Let’s again get deeper into His love, surrounding ourselves with more and more of Him!

Geeft Hem je partner, jou huwelijk en al de individuelen die redding nodig hebben. daarna, deze week simpelweg BEDANK HEM! Spendeer tijd om te danken en Hem te prijzen. Zet de dingen op een lijst wat Hij heeft gedaan en prijs Hem “een voor een” Neem de tijd om Hem te prijzen (vaak door te luisteren naar bepaalde liederen zal je in een geest van lofprijzing en aanbidding en dankbaarheid brengen). Laten we nogmaals diep in Zijn liefde komen, onszelf omgeven met meer en meer van Hem!

Until next week, live in the blessings of the Lord!

Tot volgende week, leef in de zegeningen van de Heer!

Now it’s time to…

Nu is de tijd om te ………

LOG