DUT_WW

Hoofdstuk 2 "Jouw Eerste Liefde"

 

Maar Ik heb tegen u,
dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt."
Openbaringen 2:4

Have you left your first love? Who is your first love? Is your baby, your child, or your husband your first love? Who is really first in your life? “He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.” Matt. 10:37. The Scripture in Revelation says: “But I have this against you, that you have left your first love.” Rev. 2:4.

Heb je je eerste liefde verlaten? Wie is jou eerste liefde? Is je baby, jouw kind, of jouw echtgenoot jou eerste liefde? Wie is er echt eerst in je leven? Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.” Matt. 10:37. Bijbeltekst in Openbaringen zegt: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.” Openb. 2:4.  

Dirty rags. Ask yourself these questions. Are the things that you put first of eternal value? Will what you do today help to increase His kingdom? Do you seek after His righteousness? Remember, our righteousness is like dirty rags. (Is. 64:6)

Vuile vodden. Stel jezelf deze vragen. Zijn de dingen die je op de eerste plaats zet van waarden? Zal het gene wat je vandaag doet Zijn koninkrijk vergroten? Ben je op zoek naar Zijn rechtvaardigheid? Onthoud, al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed. (Jes. 64:6)

What is our Lord saying to us? He is saying that any time we put someone or something ahead of our love for or our relationship with Him, we are not worthy of His love.

Wat zegt onze Heer tegen ons? Hij zegt dat elke keer wanneer wij iemand of iets zetten voor onze liefde of voor onze relatie met Hem, dan zijn we Zijn liefde niet waard.

Seek first. We are to put Him first in our priorities; first in our day and first in our heart. “But seek first His kingdom and His righteousness; and all these things shall be added unto you.” Matt. 6:33.

Zoek eerst. We moeten Hem eerst zetten voor onze prioriteiten; als eerste in onze dag en als eerste in ons hart. “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Matt. 6:33.

What happens when you put someone ahead of the Lord? What does He do to draw you back to Him? Some of us put our husbands first, and the Lord took our husbands from us! “Thou hast removed my acquaintances far from me; Thou hast made me an object of loathing to them. Thou has removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness.” Ps. 88:8, 18.

Wat gebeurt er als je iemand voor de Heer plaatst? Wat doet Hij om je terug naar Hem toe te trekken? Sommigen van ons plaatsen onze echtgenoten als eerst, en de Heer heeft onze mannen van ons afgenomen! “Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd; mijn bekenden zijn een en al duisternis.” Ps. 88:9, 19.

Does this mean we are not to care for our husband's needs? Are we to have the attitude that “we serve the Lord, not you”? God has a perfect balance that He teaches in the following Scriptures: “Wives, be subject unto your own husbands, as unto the Lord.” Eph. 5:22 . And also, “Wives, be subject to your own husbands, as is fitting to the Lord.” Col. 3:18. We submit to our husbands because we love the Lord. Many times our husbands may not be deserving of our devoted submission; nevertheless, our Lord always deserves submission to His Word!

Betekent dit dat we niet hoeven te zorgen voor de noden van onze echtgenoten? Moeten wij de houding hebben “we dienen de Heer, en niet jou”? God heeft een perfecte balans die Hij ons leerst in de volgende Bijbeltekst: “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here.” Efez. 5:22 . En ook, “Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.” Kol. 3:18. We onderwerpen ons aan onze mannen omdat we van de Heer hoduen. Vele keren verdienen onze echtgenoten onze toegewijde onderdanigheid niet; echter, onze Heer verdient onze onderwerping aan Zijn Woord altijd!

That the Word of God may not be blasphemed. The Lord even gives us a warning that not obeying or not honoring our husbands will dishonor, even blaspheme, the Lord and His Word! The balance is to honor the Lord by obeying and being submissive to our own husbands. “…being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Titus 2:5. “…being subject to their own husbands, that the Word of God may not be blasphemed.” Titus 2:5 KJV.

Dat het Woord van God niet gelasterd word. De Heer zelfs waarschuwt ons dat ongehoorzaamheid of het eren van onze mannen zal onterend zijn, of zelfs godslastering aan de Heer en Zijn Woord! De balans is om de Heer te eren door gehoorzaam en onderdanig te zijn aan onze eigen mannen. “…onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde.” Titus 2:5 NBG-51

Pleasing to the Lord. We are to try to please the Lord, rather than trying to please our husbands; then the Lord will cause us to have favor with our husbands. “When a man’s ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him.” Prov. 16:7. “Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised.” Prov. 31:30. “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart.” Ps. 37:4.

Welbehagen aan de Heer. We moeten proberen om de Heer te welbehagen, in plaats van onze mannen te behagen; dan zal de Heer ervoor zorgen dat we in de gunst vallen bij onze mannen. “Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.” Spr. 16:7. “maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.” Spr. 31:30. “Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Spr. 37:4.

Obedience Rather Than Sacrifice

Gehoorzamen Beter Dan Offers

To obey is better than sacrifice.Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the Word of the Lord, He has also rejected you….” 1Sam. 15:22-23. “To do righteousness and justice is desired by the Lord rather than sacrifice.” Prov. 21:3.

Om te gehoorzamen is beter dan offeren.Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. 23Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen…..” 1 Sam. 15:22-23. “Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.” Spr. 21:3.

Testimony: I have seen many women who are “martyrsand I was always afraid that I would become one. Since I didn't know why or how other women had become that way, it was possible that I, too, would fall into the same trap. And I did. But now I have found the answer - we didn't obey, we sacrificed!

Getuigenis: ik heb veel vrouwen gezien die “martelaren” waren en ik was altijd bang dat ik er ook een zou worden. Omdat ik niet wist waarom en hoe andere vrouwen zo waren geworden, zou het mogelijk zijn da tik, ook, in dezelfde val zou trappen. En ik heb dat ook gedaan. Maar nu heb ik het antwoord gevonden – we gehoorzaamde niet, we offerden.

My husband would tell me to “take it easy,” “rest,” or “leave it until tomorrow,” but I wouldn't do it! That's rebellion! I would justify it by saying: “He doesn't know how much work I have to do,” or “He doesn't realize what it takes to run this house, or take care of all these children,” or “How can I take a nap? Who will watch the children when I am asleep?”

Mijn echtgenoot vroeg mij om het “rustig aan te doen,” “rust te nemen” of “het te laten voor morgen,” maar ik wilde dat niet doen! Dat is rebellie! Ik rechtvaardigde het door te zeggen: “Hij weet niet hoeveel werk ik heb te doen,” “Hij realiseert niet wat het kost om dit huishouding te runnen, of te zorgen voor al deze kinderen,” of “Hoe kan i keen middagdutje doen? Wie zal er op de kinderen letten als ik slap?”

I was right: he didn't know - but God knew! And He is my protection and my children's protection. And God in His sovereignty has placed your husband over you for your protection. God has placed our husbands over us for our physical protection, our emotional protection and our spiritual protection, “For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. For rulers are not a cause of fearit is a minister of God to you for good.” Rom. 13:1-4 . (See lesson 8,“Wives, Be Subject,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6. And for more information on your husband as your spiritual protector, see lesson 9, “Helper Suitable under the sectionWho Should Be the Spiritual Leader?” and don't miss the testimony!) Sacrifice, instead of obedience, made me a martyr!

Ik had gelijk: hij wist het niet – maar God wist het! En Hij is mijn beschermer en mijn kinderen hun beschermer. En God is Zijn soeverein heeft jou man boven jou geplaatst voor jou bescherming. God heeft onze mannen boven ons geplaats voor onze fysieke bescherming, onze emotionele bescherming, en onze geestelijke bescherming. “Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen ……zij staat immers in dienst van God, u ten goede.Rom. 13:1-4. ( Zie les 8, “Vrouwen Wees Onderdanig,” want “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…..” Hosea 4:6. En voor meer informatie over je echtenoot als je geestelijke beschermer, zie les 9, “Geschikte Helper" onder het kopje “Wie zou de Geestelijke Leider moeten zijn?” en mis niet de getuigenissen!) Offeren, in plaats van gehoorzamen, maakte van mij een martelaar!

Your outward appearance. Many women wear a head covering, skirts only, or other modest clothing, but they are rebellious in their hearts. Even if your outward appearance deceives others into thinking you're submissive, the Lord knows your heart! “Do not look at his appearancebecause I have rejected him; for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.” 1Sam. 16:7. Our ministry just received a phone call from a woman who was dogmatic about women wearing modest clothing (she even home schooled her children). However, she was committing adultery with a married man. “The heart is more deceitful than all else and is desperately sick; who can understand it?” Jer. 17:9.

Je uiterlijke verschijning. Vele vrouwen dragen een hoofdbescherming, alleen maar rokken, of andere bescheiden kledingstukken, maar ze zijn rebellerend in hun harten. Ook al misleid je uiterlijke verschijning andere in de gedachten dat je onderdanig bent. De Heer kent je hart! “Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.” 1 Sam. 16:7. Onze bediening heeft zojuist een telefoontje gehad van een vrouw die dogmatisch was over vrouwen die bescheiden kleding droegen (ze gaf zelfs haar kinderen thuisonderwijs). Echter, ze pleegde overspel met een getrouwde man. “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” Jer. 17:9.  

There is a story of a little boy whose father continued to ask him tosit down.” Finally the little boy did sit down and the father smiled. But the boy quickly exclaimed, “I may be sitting down on the outside, but on the insideI'm standing up!” Many times we are standing up on the inside. Many times after we do the right thing and go along with our husband's plan we exclaim, “but I don't agree!” Sometimes it's our attitude that tells him that we don't agree. This, ladies, is rebellion.

Er is een verhaal over een kleine jongen wiens vader hem continue vroeg om “te gaan zitten”. Uiteindelijk is de jongen gaan zitten en de vader lachte. Maar je jongen legde rustig uit, “ik mag dan wel gaan zitten, maar van binnen – sta ik nog steeds!” Vele keren staan we van binnen. Vele keren nadat we iets goeds hebben gedaan en met onze mannen hun plannen akkoord zijn leggen we uit, “maar ik ben het er niet meer eens!” Soms is het ons gedrag die hem vertelt dat we het er niet mee eens zijn. Dit, dames, is rebellie.

We will reap what we have sown. If you were a rebel with your parents before you were married, you probably married a rebel. (Rebels, as Bill Gothard says, “seek out their own kind.” I guess it is God's way of making sure you are equally yoked!) And maybe your husband has become worse since you married him. Maybe he rebels against all sound wisdom. Maybe he has taken the rebellion as far as to rebel against his commitment to be faithful to you, as is the case with those who are standing in faith for their marriages to be restored.

We zullen oosten wat we zaaien. Als je een rebel was bij je ouders voordat je trouwde, dan zal je waarschijnlijk een rebel trouwen. (Rebellen, zoals Bill Gothard zegt, “zoeken hun eigen soort.” Ik denk dat het Gods manier is hoe we zeker kunnen weten dat we gelijkgestemd zijn!) En misschien is je man erger geworden sinds dat je met hem bent getrouwd. Misschien rebelleert hij tegen elke vorm van wijsheid. Misschien heeft hij zijn rebellie zover laten komen dat hij rebelleert tegen de toewijding om trouw te zijn aan jou, zoals in het geval  van degene die staan in geloof voor het herstel van hun huwelijken.

Nothing is impossible. If your husband is rebelling against the Lord, what do you do then? If you are a believer, then you begin to obey. “For the unbelieving husband is sanctified through his wife.” 1Cor. 7:14. Yes, it is true. Obey now and watch as the Lord sanctifies your husband. Does this seem strange? Does it seem impossible, because “he is so bad”? It's possible, because you are one flesh. “Consequently they are no longer two but one flesh.” Matt. 19:6. “Neither is woman independent of man, nor is man independent of woman.” 1Cor. 11:11. Can only half a body go one way and the other half go the other? Therefore, dear sister, have faith because “…without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him.” Hebr. 11:6.

Niks is onmogelijk. Als je man rebelleert tegen de Heer, wat doe jij dan? Als je een gelovige bent, dan begin jij met te gehoorzamen. “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw.” 1 Kor. 7:14. Ja, het is waar. Gehoorzaam nu en kijk hoe de Heer je man heiligt. Is dit raar? Lijkt dit onmogelijk, omdat “hij zo slecht is”? Het is mogelijk, omdat je een vlees bent. “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees.” Matt. 19:6. “evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.” 1 Kor. 11:11. Kan alleen de ene helft van het lichaam de ene kant op gaan en de andere helft de andere kant? Daarom, lieve zuster, heb geloof omdat “…maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” Heb. 11:6.

He who walks blameless. Once you obey, God will turn your husband's heart. “He turns it (the heart) wherever He wishes.” Prov. 21:1. Remember, onlyhe who walks blameless will be delivered.” Prov. 28:18. Many women say that they don't want to obey their husbands; well then, don't be surprised that he won't obey the One who is over him either! “Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3. Don't give the excuse that your husband is not a Christian so, therefore, you don't have to obey him. Search the Scriptures for that exception; it's not there.

Hij die onberispelijk wandelt. Wanneer je zal gehoorzamen, dan zal Gods je echtgenoot zijn hart draaien. “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.” Spr. 21:1. Onthoud, alleen “Wie in oprechtheid wandelt, zal worden gered.” Spr. 28:18. Vele vrouwen zeggen dat ze hun echtgenoot niet willen gehoorzamen; goed dan, wees dan niet verrast als hij ook Degene die boven hem staat niet gehoorzaamd! “het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.” 1 Kor. 11:3. Geef niet het excuus dat je man geen Christen is, dus dat, je hem niet hoeft te gehoorzamen. Onderzoek de Bijbel voor die uitzondering; het is er niet.

Suffering unjustly. But what if my husband is mean? “Be submissive with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a man bears up under sorrows when suffering unjustly. For what credit is there if, when you sin (disobey) and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right, and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God.”1Pet. 2:18-20. The Word goes on to say that we have an example in the Lord and in His life. He asks us to follow in His footsteps as we'll see below. (If you are in an abusive situation you will find help in lesson 4, “Kindness Is on Her Tongue.”)

Onterecht lijden. Maar wat als mijn man gemeen is? “Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. 19Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad (ongehoorzaam) doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God.1 Pet. 2:18-20. Het woord gaat verder door te vertellen dat we een voorbeeld hebben in de Heer en Zijn leven. Hij vraagt ons te volgen in Zijn voetstappen zoals we onderin zullen zien. (als je in een gewelddadige situatie zit dan zal je hulp vinden in les 4, “Vriendelijkheid op Haar Tong.”)

If You Love Me

Als Je van Mij Houd

Under the Law. After you put God first in your life and begin to obey those in authority over you, you must then cast down the false doctrine that says, “I am saved by grace, so it's really OKAY to sin, because I am no longer under the Law.” Let's search the Scriptures for the Truth:

Onder de Wet. Nadat je God op de eerste plaats hebt gezet en begonnen bent om te gehoorzamen degene die autoriteit over je hebben, dan moet je de valse doctrine wegdoen dat zegt, “ik ben gered door genade, dus het is echt OKE om te zondigen, omdat ik niet langer onder de wet val.” Laten we de Bijbel daarover nazoeken.

Do your deeds deny Him?They profess to know God, but their deeds deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed.” Titus 1:16.

Ontkennen jou daden Hem?Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.” Titus 1:16.

Do you do what His Word says?Why do you call Me, Lord, and do not do what I say?” Luke 6:46.

Doe jij wat Zijn Woord zegt?Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” Lukas 6:46.

Are we to continue in sin?What shall we say then? Are we to continue in sin that grace might increase? May it never be! How shall we who died to sin still live in it?” “What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!” Rom. 6:1-2, 15.

Moeten we blijven zondigen?Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Volstrekt niet!” Rom. 6:1-2, 15

Faith without works is dead.What use is it, my brethren, if a man says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? ...For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead.” James 2:14-26. Good works are thefruits” of our conversion. Now, ask yourself these questions:

Do my deeds deny that I am a follower of the Lord?

Does grace give me a license to sin?

Since I am a believer, am I to have no good works?

Geloof zonder daden is dood.Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? …. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” Jacobus 2:14-26. Goede werken zijn de “vruchten” van onze bekering. Dus, stel je zelf deze vragen:

Vertellen mijn daden dat ik een volger ben van de Heer?

Geeft genade mij een vrijwaring om te zondigen?

Nu da tik een gelovige ben, hoef ik geen goede werken te hebben?

Confess your sins. If you found these questions convicting, do as Scripture says: “Therefore, confess your sins one to another, and pray for one another, so that you may be healed.” James 5:16.

Beken je zonden. Als je deze vragen veroordelend vind, doe dan wat de Bijbel zegt: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.” Jacobus 5:16

I never knew you. Many believe that you can live any way you wish and then enter into heaven once you die; is this true? “Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from me you who practice lawlessness.’” Matt. 7:22-23.

Ik heb je nooit gekend. Vele geloven dat je zelf kan beslissen hoe je left en dan de hemel zal ingaan wanneer je bent gestorven; is dit waar? “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Matt. 7:22-23.  

Obedience to His Word

Gehoorzaamheid aan Zijn Woord

Wisdom shouts in the street, she lifts her voice in the square. At the head of the noisy streets she cries out; at the entrance to the gate in the city, she utters her sayings, how long, O naive ones, will you love simplicity. And scoffers delight themselves in scoffing, and fools hate knowledge. Turn to my reproof, behold, I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you. Because I called and you refused; I stretched out my hand, and no one paid attention; and you neglected all my counsel, and did not want my reproof; I will even laugh at your calamity; I will mock when your dread comes, when your dread comes on like a storm, and your calamity comes on like a whirlwind, when distress and anguish come on you.”

De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandige, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Omdat gij weigerde, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegen mijn vermaning niet wilde, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen.”

Then they will call on me but I will not answer; they will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would not accept my counsel, they spurned all my reproof. So they shall eat of the fruit of their own way, and be satiated with their own devices. For the waywardness of the naive shall kill them, and the complacency of fools shall destroy them. But he who listens to me shall live securely, and shall be at ease from the dread of evil.Prov. 1:20-33.

Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandige zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.Spr. 1:20-33.

Obedience comes from the heart. “…you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed.” Rom. 6:17. And again, “…for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.” 1Sam 16:7.

Gehoorzaamheid komt van het hart. “…doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is. “ Rom 6:17. En nogmaals, “…Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.” 1 Sam. 16:7.

Obedience needs testing. “Do not be surprised at the fiery trial which comes upon you for your testing.” 1Pet. 4:12.

Gehoorzaamheid dient getest te worden.Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.” 1 Pet. 4:12.

Obedience purifies your soul. “Since you have in obedience to the Truth, purified your souls.” 1Pet. 1:22.

Gehoorzaamheid zuivert je ziel.Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt.” 1 Pet. 1:22.

Obedience gives testimony of Who your Father is.Obey My voice and I will be your God, and you will be My people; and you will walk in all the way in which I command you, that it may be well with you. Yet they did not obey or incline their ear, but walked in their own counsels and in the stubbornness of their evil heart, and went backward and not forward.” Jer. 7:23-24.

Gehoorzaamheid is een getuigenis van Wie jouw Vader is.Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts.” Jer. 7:23-24.

Your disobedience actually praises the wicked.Those who forsake the law praise the wicked, but those who keep the law strive with them.” Prov. 28:4

Jouw gehoorzaamheid prijst de goddeloze. “Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen.Spr. 28:4.

The prayers of the disobedient go unheard. “He who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination.” Prov. 28:9.

Het gebed van de ongehoorzame word niet gehoord.Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.” Spr. 28:9

Our Example Is Christ

Ons Voorbeeld is Christus

He was obedient even unto death. “He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.” Phil. 2:5-11.

Hij was gehoorzaam tot aan de dood.heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood.” Filip. 2:5-11

Learned obedience.Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered.” Heb. 5:7-10.

Gehoorzaamheid leren. “En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.” Heb. 5:7-10

He was obedient and submissive to His authority. “My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not as I will, but Thou wilt…My Father, if this cannot pass away unless I drink it, Thy will be done.” Matt. 26:39, 42.

Hij was gehoorzaam en onderdanig aan Zijn autoriteit.Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede.” Matt. 26:39, 42.

We must be submissive to authority.Wives, be submissive to your own husbands, as unto the Lord…but as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their own husbands in everything.” Eph. 5:22. “For there is no authority except from God, and those which exist are established by God.” Rom. 13:1.

We moeten onderdanig zijn aan autoriteit.Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.” Efez. 5:22. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.” Rom. 13:1.

The secret to success.All the paths of the Lord are lovingkindness and truth to those who keep His covenant and His testimonies. For Thy name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way he should choose. His soul will abide in prosperity, and his descendants will inherit the land. The secret of the Lord is for those who fear Him.Ps. 25:10-15.

Het geheim van het succes.Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uws naams wil, Here, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen.Ps 25:10-13

Self-condemned. Unfortunately, most dispute or argue the true meaning of the Lord's teachings - which God says is to their own destruction. “But shun foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the Law; for they are unprofitable and worthless. Reject a factious man after a first and second warning, knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned.” Titus 3:9-11.

Zelf-veroordeling. Helaas, twisten of redeneren de meesten de ware betekenis van de leringen van de Heer – waarvan God zegt dat het hun eigen vernietiging is. “ maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist, en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos. Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen; gij weet immers, dat zo iemand het spoor geheel bijster is, en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt.” Titus 3:9-11

Turn aside to myths. Instead of searching for the Truth, they want others to agree with their wrong ideas or decisions. “But wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn aside to myths.” 2Tim. 4:3-4.

Je wenden tot mythen. In plaats van te zoeken naar de waarheid, willen ze dat andere het eens zijn met hun verkeerde ideeen of beslissingen. “Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” 2 Tim. 4:3-4.

Foolishness to him. You may be having trouble understanding all that the Scriptures say, but I guarantee that you will never understand them until you first obey them. “But a natural man does not accept the things of the Spirit of God; for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. But he who is spiritual appraises all things…” 1Cor. 2:14-15.

Dwaasheid voor hen. Je heb wellicht moeite om te begrijpen wat de Bijbel allemaal zegt, maar ik garandeer je dat je ze niet zal begrijpen alvorens je ze eerst gehoorzaamd. “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen,…” 1 Kor. 2:14-15 

Walk by the Spirit.And I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will be careful to observe My ordinances.” Ezek. 36:27. “But I say, walk by the Spirit,and you will not carry out the desire of the flesh.” Gal. 5:16. “If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit.” Gal. 5:25.

Wandel in de Geest.Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.Ezech. 36:27.Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.” Gal. 5:16. “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” Gal. 5:25.  

Be self-disciplined in your obedience to His Word. “Do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check, otherwise they will not come near to you.” Ps. 32:9.

Wees zelf gediciplineerd in je gehoorzaamheid aan Zijn Woord.Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.” Ps. 32:9.

Obedience to Be Delivered from Our Trials

Gehoorzaamheid om Bevrijd Te Worden van Onze Beproevingen

Remember that only the blameless will be delivered. “He who walks blamelessly will be delivered, but he who is crooked will fall all at once.” Prov. 28:18.

Onthoud dat alleen de oprechten zullen bevrijd worden.Wie in oprechtheid wandelt, zal worden gered; maar hij, wiens wegen verkeerd zijn, valt onverhoeds.” Spr. 28:18

God watches and blesses what you do.Thou dost recompense a man according to his work.” Ps. 62:12.

God kijkt en zegent wat je doet.want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk.” Ps. 62:13.

Watch your folly. “But let them not turn back to folly. Surely His salvation is near to those who fear Him.” Ps. 85:8-9.

Let op je dwaasheid.Maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid. Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen.” Ps. 85:9-10.

Wisdom is needed. “He who walks wisely will be delivered.” Prov. 28:26.

Wijsheid is nodig.maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.” Spr. 28:26.

Hear and fear. “The one who despises the Word will be in debt to it, but the one who fears the commandment will be rewarded.” Prov. 13:13.

Hoor en wees bevreesd. “Wie het woord veracht, moet het ontgelden; maar wie het gebod vreest, hem zal vergolden worden.” Spr. 13:13

Seek and follow wisdom. “He who trusts in his own heart is a fool, but he who walks wisely will be delivered.” Prov. 28:26.

Zoek en volg wijsheid.Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.” Spr. 28:26.

If you don't obey, He will discipline you. “The Lord has disciplined me severely, but He has not given me over to death. I shall not die but live, and tell of the works of the Lord.” Ps. 118:18, 17.

Als je niet gehoorzaamd, dan zal Hij je disciplineren.De Here heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen.” Ps. 118:18, 17

God is faithful to His Word.If his sons forsake My law, and do not walk in My judgments, If they violate My statutes, and do not keep My commandments, then I will visit their transgressions with a rod, and their iniquity with stripes.” Ps. 89:30-32

God is trouw aan Zijn Woord. “Indien zijn zonen mijn wet verlaten, en niet naar mijn verordeningen wandelen; 32indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen.” Ps. 89:31-33

Let us all bow our heads and pray Psalm 51 aloud:Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, have I sinned, and done what is evil in Thy sight. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not take Thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Thy salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors Thy ways, and sinners will be converted to Thee. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, Thou will not despise.”

Laten we allemaal onze hoofden buigen en hardop Psalm 51 bidden:was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

May God be with you as you strive to be more like Christ!

Dat God met je is terwijl je streeft om meer als Christus te zijn!

Personal commitment to put the Lord first in my life:Based on what I have learned in Scripture, I commit to do everything as unto the Lord. I will show the Lord, and others, my commitment to Him by my obedience to His Word, and specifically, by my submission to my husband.”

Persoonlijke toewijding om de Heer als eerste in mijn leven te plaatsen:Gebaseerd op wat ik heb geleerd in de Bijbel, Wijd ik mij toe om alles te doen als voor de Heer. Ik zal de Heer laten zien, en andere, mijn toewijding aan Hem door mijn gehoorzaamheid aan Zijn Woord, en vooral door mijn onderwerping aan mijn man.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.